Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 25 гостей та відсутні користувачі

Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

 Вимога/правило 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей учнів.

Критерій 3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність.

Індикатор. 3.1.1.1.Частка педагогічних працівників, які використовують календарно-тематичне планування, що відповідає освітній програмі закладу освіти, та корегують у разі потреби.

Методи збору інформації: спостереження, опитування, вивчення документації

Описовий підхід.

Сильні сторони. Учителі самостійно розробляють календарно-тематичні плани відповідно до державних стандартів загальної середньої освіти, навчальних програм, освітньої програми. Вносять доречні корективи щодо обсягу годин на вивчення навчальних тем, можуть змінювати послідовність вивчення тем у календарно-тематичному плані із урахуванням специфіки навчального матеріалу. При розробці календарно-тематичних планів ураховується профільність класів. За підсумками навчального семестру й року вчителі самостійно аналізують результативність календарно-тематичного планування, вносять необхідні корективи на наступний навчальний період.

Можливості. Узагальнення досвіду складання календарно-тематичного планування, публікація авторських варіантів на освітніх платформах.

Слабкі сторони. Під час розроблення календарно-тематичного плану не враховуються особливості окремих класів, зокрема рівні мотивації та навченості школярів, особливості протікання психічних пізнавальних процесів. У змісті календарно-тематичного планування не передбачаються види робіт, спрямовані на оволодіння учнями ключовими компетентностями та спільними для них уміннями.

Загрози. Відсутність диференціації може призвести до зниження рівня виконання вимог до рівня знань і вмінь здобувачів освіти. Послаблення відповідності планів очікуванням результатам навчально-пізнавальної діяльності учнів згідно з навчальними програмами з предметів.

Кількісний підхід. При розробці календарно-тематичного планування:

84% педагогів використовують рекомендації Міністерства освіти і науки України

64% - власний досвід

60% - зразки, що пропонуються фахівцями

60% - розробки з Інтернет-сайтів і блогів

Шляхи вдосконалення діяльності

 

Самостійно

У співпраці

Короткострокова перспектива

Аналіз можливостей учнів та класних колективів

Аналіз навчальних програм, урахування вимог до знань, умінь і компетентностей учнів.

 

 

Довгострокова перспектива

Розробка календарно-тематичного планування на основі самостійного вибудовування послідовності формування очікуваних результатів навчання із передбаченням систематичної домашньої навчальної роботи, дидактичного матеріалу, у тому числі цифрового контенту.

Створення спільно з методичними службами календарно-тематичного планування, основною метою якого буде

вдосконалення освітнього процесу.

Передбачення змістом не тільки класно-урочної, а й інших організаційних форм освітнього процесу.

 

Критерій 3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування в учнів ключових компетентностей і умінь, спільних для всіх компетентностей

Індикатор 3.1.2.1.Частка педагогічних працівників, які використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння учнями ключовими компетентностями та уміннями, спільними для всіх компетентностей

Методи збору інформації: спостереження, вивчення документації

Описовий підхід.

Сильні сторони. Учителі використовують види, форми і методи роботи, спрямовані на оволодіння учнями ключовими компетентностями. З-поміж навчальних завдань, які пропонуються учням, значна роль відводиться конструктивним, творчим, пошуковим, спрямованим на застосування знань у практичній діяльності. Забезпечують зв’язок навчального контенту з життям. У змісті домашніх завдань наявні завдання творчого, пошукового спрямування.

Можливості. Обмін досвідом використання форм і методів роботи, спрямованих на оволодіння учнями ключовими та міжпредметними компетенціями. Систематизація завдань творчого, конструктивного, пошукового характеру, ширше їх використання.

Слабкі сторони.  Недостатньо використовуються інші організаційні форми роботи, крім класно-урочної. У змісті домашніх завдань незначна кількість завдань прикладного, проблемного спрямування, таких, що вимагають застосування інтегрованих знань.

Загрози. Обмеження можливостей формування ключових компетенцій, Відсутність єдності домашньої навчальної роботи з освітньою діяльністю на уроках.

Шляхи вдосконалення діяльності

 

Самостійно

У співпраці

Короткострокова перспектива

Індивідуально- групові форми роботи. Запровадження пошукових методів,  спостережень, досліджень. Розвиток критичного мислення учнів

Реалізація наскрізних змістових ліній

Довгострокова перспектива

Розробка програми літньої школи для старшокласників. Формування інтегрованих знань і вмінь

Запровадження таких форм роботи, що передбачають формування компетенцій учнів: екскурсії, практичні заняття на базі підприємств, закладів освіти вищого рівня

 

Критерій 3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів (за потреби).

Індикатор. 3.1.3.1. Педагогічні працівники беруть участь у розробленні індивідуальних освітніх траєкторій (складають завдання, перевіряють роботи, надають консультації, проводять оцінювання навчальних досягнень тощо) та відстежують їх результативність

Методи збору інформації: опитування, вивчення документації.

Сильні сторони. Учителі надають підтримку учням, які потребують індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема, для тих, що потребують індивідуальної форми навчання (педагогічного патронажу). Передбачено консультування для учнів різних рівнів навченості, їхню індивідуальну підтримку, індивідуальні завдання окремим учням, визначення освітньої мети відповідно до здібностей та академічних успіхів учня.

Можливості. Розробка програми індивідуального розвитку та освіти для учнів з високим рівнем мотивації та реальних навчальних можливостей.

Слабкі сторони. Індивідуальні плани (індивідуальні графіки), індивідуальні програми розвитку діяльності для учнів учителями не розробляються.

Загрози. Слабка реалізація диференційованого підходу.

Шляхи вдосконалення діяльності

 

Самостійно

У співпраці

Короткострокова перспектива

Вивчення індивідуальних особливостей, здібностей та розвитку дитини. Збагачення навчального контенту індивідуальних завдань

Розробка та пілотне запровадження індивідуальних планів, програм розвитку

 

Довгострокова перспектива

Використання технологій дистанційного та змішаного навчання для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії Забезпечення  відстеження результативності такої роботи.

 Вивчення позитивного досвіду. Розробка вимог до оцінювання навчальних досягнень.

Вивчення освітніх запитів. Складання індивідуальних планів на підставі заяв батьків.

 

Критерій 3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо)

Індикатор. 3.1.4.1. Частка педагогічних працівників, які створюють та використовують власні освітні ресурси, розробляють дидактичні матеріали, мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки

Методи збору інформації: опитування, спостереження

Описовий підхід.

Сильні сторони. Учителі розробляють або використовують інформаційні освітні ресурси під час проведення навчальних занять або обов’язкових видів роботи для учнів. Розробляють або використовують електронні освітні ресурси з метою запровадження технологій дистанційного та змішаного навчання. Процес поширення та обміну педагогічним досвідом відбувається в ході проведення шкільних методичних заходів.

Можливості. Якісний освітній процес у дистанційному та змішаному форматах. Подальша цифровізація освіти. Підтримання достатнього рівня методичної роботи, організація самоосвіти з актуальних питань.

Слабкі сторони. З розроблених освітніх ресурсів учителі не формують власне освітнє портфоліо. Розроблені інформаційні ресурси не оприлюднюються на сайті закладу освіти, дуже рідко публікуються на сайтах професійних спільнот, у власних професійних блогах, фахових виданнях.

Загрози. Втрата особистісної осмисленої в контексті сучасності педагогічної позиції. Відсутність професійного зростання.

Шляхи вдосконалення діяльності

 

Самостійно

У співпраці

Короткострокова перспектива

Оприлюднення розроблених інформаційнихресурсів на сайті школи

 

Довгострокова перспектива

Публікація цифрового освітнього контенту на сайтах професійних спільнот, у власних професійних блогах.

Формування освітнього портфоліо.

Публікація інформаційних ресурсів у фахових виданнях. Презентація на педагогічних форумах, конференціях.

 

Критерій 3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей в учнів у процесі їхнього навчання, виховання та розвитку.

Індикатор 3.1.5.1. Учителі, які використовують зміст навчального предмета (курсу), інтегрованих змістових ліній для формування суспільних цінностей.

Методи збору інформації: опитування, спостереження

Описовий підхід.

Сильні сторони. У закладі освіти відбувається формування в учнів суспільних цінностей через зміст навчального матеріалу предметів (курсів). Під час проведення навчальних занять в учнів виховується почуття патріотизму, поваги до державної мови, законів України. Відбувається формування загальнолюдських цінностей, навичок співпраці та командної роботи. Важливим доповненням виховної роботи на уроках є тематичні позаурочні виховні заходи, які готуються спільно з учнями.

Можливості. Поширення позитивного педагогічного досвіду щодо забезпечення єдності навчання, виховання й розвитку особистості школяра.

Слабкі сторони. Педагогічні працівники не завжди сприяють розвиткові демократичних цінностей та громадянських компетентностей учнів.  Спостерігаються випадки порушення принципу толерантності, взаємоповаги між учасниками освітнього процесу.

Загрози. Недостатнє використання можливостей форм навчальної діяльності та спілкування для розвитку демократичних цінностей. Порушення принципу особистого прикладу у вихованні, зниження рівня морально-етичного виховання.

Шляхи вдосконалення діяльності

 

Самостійно

У співпраці

Короткострокова перспектива

Розвиток демократичних засад спілкування в освітньому процесі. Повага до особистості школяра.

Посилення контролю проблеми з боку адміністрації школи.

 

Довгострокова перспектива

Встановлення партнерських стосунків між учасниками освітнього процесу.

 

 

Критерій 3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології в освітньому процесі

Індикатор 3.1.6.1. Частка педагогічних працівників, які застосовують інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології в освітньому процесі, зокрема для організації дистанційного навчання.

Методи збору інформації: спостереження, опитування

Описовий підхід

Сильні сторони. Учителі володіють навичками використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі, використовують у своїй роботі інформаційно-комунікаційні технології, які сприяють оволодінню учнями ключовими компетентностями.

Можливості. Удосконалення освітнього процесу на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій, поступове їх осучаснення.

Слабкі сторони. Під час проведення навчальних занять медіаресурси, можливості Інтернет-мережівикористовуються несистематично.

Загрози. Консерватизм. Втрата зацікавленості учнів процесом пізнання

Кількісний підхід. 60% педагогів у 2020-2021 навчальному році тематикою професійного зростання обрали використання інформаційно-комунікаційних технологій. 3 роки діє творча група з питань ІКТ в освітньому процесі

Шляхи вдосконалення діяльності

 

 

Самостійно

 

 

У співпраці

 

Короткострокова перспектива

Використання медіаресурсів на соснові принципів системності й систематичності.

Індивідуальні консультації з питань впровадження ІКТ

Довгострокова перспектива

 

Розвиток мережевих інтернет-сервісів із високою швидкістю Інтернету

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і рівня педагогічної майстерності педагогічних працівників

Критерій 3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, зокрема щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Індикатор 3.2.1.1. Частка педагогічних працівників закладу освіти, які обирають різні види, форми і напрями підвищення рівня своєї педагогічної майстерності.

Методи збору інформації: вивчення документації, опитування

Описовий підхід.

Сильні сторони. Педагогічні працівники постійно підвищують свій професійний рівень, використовуючи різноманітні форми підвищення кваліфікації, передачі педагогічного досвіду, а також самоосвіту. Процес професійного зростання є безперервним систематичним процесом у закладі освіти: обмін досвідом, методичні семінари, педради, публікації. Учителі цікавляться новими тенденціями у розвитку освіти. Систематично аналізують і оцінюють свою роботу. Керівництвом здійснюється аналіз професійного розвитку педагогічних працівників. У закладі простежується зростання якісно-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Можливості. Високий рівень професіоналізму, здатність узагальнювати й популяризувати власний досвід. Осмислена в контексті сучасності педагогічна позиція.

Слабкі сторони. Отримані під час підвищення кваліфікації знання та навички недостатньо застосовують у викладацькій діяльності. Оцінювання власної діяльності не спрямовується на вдосконалення педагогічної майстерності

Загрози. Відсутність тісного зв’язку між теорією та практичною педагогічною діяльністю.

Кількісний підхід. 80% учителів беруть участь у вебінарах;

64% проходять онлайн-курси;

56% систематично займаються самоосвітою;

40% проходять курси підвищення кваліфікації на базі Донецького облІППО;

36% беруть участь у конференціях;

32% є учасниками тренінгів і майстер класів.

         За результатами опитування 72% вчителів визначили, що в закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації та атестації.

Шляхи вдосконалення діяльності

 

 

Самостійно

 

 

У співпраці

 

Короткострокова перспектива

Систематичне підвищення кваліфікації, у тому числі засобами внутрішкільної методичної роботи

 

Довгострокова перспектива

Відстеження реалізації післякурсових завдань, запровадження в практику навичок, набутих на вебінарах і трнінгах

Укладання договорів із установами й закладами, що мають ліцензії на проведення курсової перепідготовки. Організація корпоративних КПК 

 

Критерій 3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проєктах, залучаються до роботи як освітні експерти

Індикатор 3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь в інноваційній роботі (розроблення/адаптація, впровадження освітніх технологій, експериментальна робота), ініціюють та/або реалізують освітні проєкти.

Методи збору інформації: вивчення документації

Описовий підхід.

Сильні сторони. Педагогічні працівники беруть участь у інноваційній, пошуковій та дослідно-експериментальній роботі, впроваджують нові форми та методи роботи в педагогічній діяльності. Результати інноваційної роботи відбиваються в публікаціях.

Можливості. Розвиток педагогічної креативності, здатності здійснювати широку експериментальну роботу на рівні міста й області.

Слабкі сторони. Педагогічні працівники епізодично беруть участь у освітніх проєктах. Результати інноваційної роботи не використовуються систематично в освітньому процесі.

Загрози. Втрата зовнішніх зв’язків педагогічної системи, зниження можливостей реалізації педагогічного потенціалу.

Шляхи вдосконалення діяльності

 

 

Самостійно

 

 

У співпраці

Короткострокова перспектива

Продовження самоосвітньої дослідно-експериментальної роботи

Відновлення співпраці з педагогічними вишами регіону

Довгострокова перспектива

Забезпечення участі педагогічних працівників в освітніх проєктах

Залучення вчителів до експериментальної та дослідницької роботи, що організовується науковими педагогічними установами та закладами.

 

Індикатор 3.2.2.2. Педагогічні працівники здійснюють експертну діяльність у сфері повної загальної середньої освіти

Методи збору інформації: співбесіди, аналіз документації

Рівень – середній  

Описовий підхід.

Сильні сторони. Педагоги залучаються до експертної освітньої роботи, супервізії. Учителі є експертами тестових завдань ЗНО, екзаменаторами ЗНО

Можливості. Обмін досвідом із колегами, зростання професійного рівня педагогів.

Слабкі сторони. Відсутність експертів з усіх предметів. Відсутність участі педагогів у інституційних аудитах.

Загрози. Обмежене бачення перспектив діяльності закладу

Кількісний підхід.

3 педагогічних працівники є експертами тестових завдань ЗНО

1 педагогічний працівник – сертифікований супервізор

3 педагоги є екзаменаторами ЗНО

Шляхи вдосконалення діяльності

 

Самостійно

У співпраці

Короткострокова перспектива

Обмін досвідом експертної роботи з колегами

 

 

Довгострокова перспектива

 

Забезпечення участі педагогічних працівників до експертної діяльності тестових завдань ЗНО

 

Вимога/правило 3.3. Налагодження співпраці з учнями, їхніми батьками, працівниками закладу освіти.

Критерій 3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

Методи збору інформації: спостереження, опитування

Рівень – д остатній

Описовий підхід.

Сильні сторони. Здебільшого педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства, реалізуючи її через особистісно орієнтований підхід, забезпечують комфортні, безконфліктні та безпечні умови навчання. Учителі здійснюють постійну взаємодію, неупереджено ставляться до учнів.

Можливості. Урахування інтересів кожної дитини, забезпечення її прав і свобод у всіх проявах діяльності.

Слабкі сторони. Низький рівень розроблення й використання диференційованих завдань для роботи з учнями. Відсутність затверджених критеріїв оцінювання, які мотивують учнів до самостійної роботи. Відсутність системи відстеження в освітньому процесі можливостей розвитку учнів та їхньої самореалізації.

Загрози. Втрата наскрізного принципу особистісно орієнтованого підходу.

Шляхи вдосконалення діяльності

 

 

Самостійно

 

 

У співпраці

Короткострокова перспектива

Обговорення питання особистісно орієнтованого навчання на засіданнях ШМО

Вивчення досвіду щодо впровадження особистісного орієнтованого навчання

Довгострокова перспектива

Організація роботи постійно діючого семінару з проблеми

Обмін досвідом з навчальними закладами регіону

Індикатор 3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками учнів з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотний зв’язок.

Методи збору інформації: опитування

Рівень - середній   

Описовий підхід.

Сильні сторони. Педагоги систематично комунікують із батьками учнів. Учителі виявляють доброзичливість у спілкуванні з батьками, визнають батьків партнерами у співпраці заради дитини. Батьки отримують від педагогів консультації, поради, інструктажі.

Можливості. Систематичне вивчення думки батьків щодо ефективності освітнього процесу. Розширення формату онлайн-спілкування.

Слабкі сторони. Недостатня робота педагогічного колективу щодо нових форм співпраці з батьками. 

Загрози. Втрата тісної взаємодії з батьками в умовах організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. Зниження рівня свідомості батьків у залучені до освітнього процесу

Кількісний підхід. 68% позитивного оцінюють результати комунікування з педагогами.

Шляхи вдосконалення діяльності

 

 

Самостійно

 

 

У співпраці

Короткострокова перспектива

Забезпечення функціонування електронних засобів зв’язку

 

Довгострокова перспектива

Зміна формату батьківських зборів

 

 

Критерій 3.3.3. У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці.

Індикатор 3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, конференції, взаємовідвідування занять, наставництво, публікації тощо).

Методи збору інформації: опитування, вивчення документації

Рівень – середній

Описовий підхід.

Сильні сторони. Педагогічні працівники формують і підтримують партнерські взаємини між собою. Постійно співпрацюють, діляться знаннями. Проблеми, які виникають, систематично вирішуються,

Можливості. Формування системиособистісної співпраці на принципах довіри, подальше розширення можливостей взаємонавчання та методичного взаємоконтролю.

Слабкі сторони. Учителі обмежено використовують взаємовідвідування навчальних занять з метою вивчення досвіду колег та покращення якості викладання.Командна співпраця не завжди є ефективною. Інститут наставництва в закладі освіти діє здебільшого формально.

Загрози. Втрата командної взаємодії, системності та наступності діяльності закладу в цілому та педагогічних ланок і підсистем зокрема.

Кількісний підхід. Способи поширення власного педагогічного досвіду:

40% учителів мають публікації в методичному виданні;

40% - публікації на освітніх онлайн-платформах;

28% - дописи в професійних спільнотах соціальних мереж;

20% - не мають оприлюднених розробок.

Шляхи вдосконалення діяльності

 

Самостійно

У співпраці

Короткострокова перспектива

Організація  взаємовідвідування уроків із метою обміну досвідом роботи

 

Довгострокова перспектива

Психологізація методичної роботи. Тимбілдинг

Організація наставництва із залученням установ-партнерів

 

Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання учнів на засадах академічної доброчесності.

Критерії 3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності.

Індикатор 3.4.1.1. Педагогічні працівники діють на засадах академічної доброчесності.

Методи збору інформації: спостереження, опитування, вивчення документації

Рівень – достатній.

Описовий підхід.

Сильні сторони. Педагогічні працівники здійснюють свою діяльність з дотриманням принципів академічної доброчесності, неупереджено оцінюють результати навчання учнів на основі зрозумілих і чітких критеріїв. Керівництво школи проводить моніторинги стану дотримання академічної доброчесності.

Можливості. Неупередженість, об’єктивність, повага до думки іншого формують академічну доброчесність педагогічних працівників.

Слабкі сторони. Окремі випадки недостатньої уваги до проведення оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти на засадах відкритості й гласності

Загрози. Порушення принципу академічної доброчесності,

Шляхи вдосконалення діяльності

 

Самостійно

У співпраці

Короткострокова перспектива

Підготовка до уроків питань і завдань, що мають пошуковий, проблемний, творчий характер

 

Довгострокова перспектива

Створення бази авторських контрольних завдань, які унеможливлюють списування

Взаємообмін завданнями з колегами

 

Критерії 3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності учнями

Індикатор 3.4.2.1. Частка педагогічних працівників, які інформують учнів про правила дотримання академічної доброчесності

Методи збору інформації: опитування, спостереження

Рівень – середній

Описовий підхід.

Сильні сторони. Педагогічні працівники формують в учнів такі важливі цінності, як чесність, довіра, справедливість, взаємоповага, відповідальність за результати своєї роботи. Проводять системну просвітницьку роботу серед учнів про необхідність дотримання принципів академічної доброчесності (повага до авторства, самостійне виконання домашніх завдань, проєктів тощо).

Можливості. Довіра в навчальній діяльності, партнерські стосунки між учнями й педагогами формують академічну доброчесність на всіх рівнях освітньої діяльності.

Слабкі сторони. Учителі не завжди пропонують завдання, які унеможливлюють списування. Не використовується повною мірою можливість конструктивно-творчих та проблемних запитань, відповіді на які відсутні в підручнику чи в інших джерелах й потребують самостійної роботи учня.

Загрози. обмеження можливості школярів виявити рівень підготовленості у зв’язку з недостатньою методичною підготовкою вчителя та дидактичної бази.

Кількісний підхід. Із метою запобігання випадкам порушень академічної доброчесності серед здобувачів освіти вчителі здійснюють:

72% - проведення бесід, пояснень;

60% - застосування завдань, які унеможливлюють списування;

28% - знайомство здобувачів освіти з основами авторського права

Шляхи вдосконалення діяльності

 

Самостійно

У співпраці

Короткострокова перспектива

Інформування батьків про необхідність дотримання академічної доброчесності

 

Довгострокова перспектива

Розробка завдань, які унеможливлюють списування. Розробка завдань для розвитку критичного мислення