Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 15 гостей та відсутні користувачі

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                           Начальник відділу освіти

Слов`янської міської ради

___________І.М.Рубльовський 

«___»____________2017 року

 

                                              

                                                         

 

 

 

 

 

                                     

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Слов`янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8

Слов`янської  міської ради Донецької  області

на 2017/2018 навчальний рік

                                                                      

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВ`ЯНСЬК – 2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Слов`янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8

Слов`янської міської ради Донецької області

на 2017/2018 навчальний рік

 

І. Загальні засади

Слов`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Слов`янської міської ради Донецької області здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ №28 від 22.01.2014, №671 від 27.09.2016, постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти"; від 23.11.2011 №1392 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти", з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 №1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, власного Статуту, забезпечує здобуття учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

За Статутом навчальний заклад є загальноосвітнім І-ІІІ ступенів.

Мови навчання – українська, російська. Кількість учнів на початок навчального року становить 465 учнів, кількість класів – 20.

Робочий навчальний план закладу на 2017/2018 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» із урахуванням наказу №1015 від 11.07.2017 "Про внесення змін до деяких наказів МОН":

-         для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 10.06.2011 № 572 (додатки 2; 3) із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460;

-         для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додатки № 10, 11, 12);

-         для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657, (додаток 9);

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за філологічним напрямом диференціації навчання: у 10-му та 11-му класах за профілем «Українська філологія».

 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, у якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, курсів за вибором.

Із метою вдосконалення морально-етичного та естетичного виховання, створення умов для розвитку здібностей та позитивних особистісних якостей школярів у 1-4-х класах замість інтегрованого курсу «Мистецтво» введено окремі курси «Музичне мистецтво» і «Образотворче мистецтво». Останній введено за рахунок годин варіативної складової навчального плану.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 29.05.2014  №657 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України  від 27.08.2010 № 834» із метою посилення ролі військово-патріотичного виховання в 10-11-х класах на вивчення предмету «Захист Вітчизни» відведено 1,5 години.

У 1-му, 2-му та 3-му класах з російською мовою навчання частина навчального навантаження з фізичної культури (1 година) використана на вивчення хореографії, що дасть змогу забезпечити не тільки рухову активність, а й сприятиме естетичному розвитку учнів та формуванню етичних норм.

Із метою виконання навчальних програм з російської мови, забезпечення  наступності навчання із урахуванням білінгвізму регіону у 5-му та 7-9-х україномовних класах введено 2 години, у 10-му – 1 годину, у 11-му – 0,5 годин на тиждень на вивчення російської мови.

Додаткові години з математики (алгебра та початки аналізу й геометрія) введено в 10-му та 11-му класах (з українською мовою навчання) та історії України – в 10-му класі з метою надання більш якісної освіти з цих предметів, формування загальноосвітньої та предметної компетентностей випускників.

Із метою виконання начальних програм з основ здоров’я у 9-му україномовному класі введено додатково 0,5 години на вивчення названого предмету.

При складанні робочого навчального плану школи витримано гранично допустиме навантаження учнів у межах, встановлених Типовими навчальними планами.

Гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, уроки фізичної культури при визначенні цього показника в 1-11-х класах не враховуються.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться протягом навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за №229/6517 (зі змінами) при вивченні окремих предметів у навчальному закладі запроваджується поділ класів на групи:

-    при вивченні іноземних мов (клас ділиться на групи  при кількості учнів у класі більше 27 чоловік);
-    при вивченні двох іноземних мов (клас ділиться на групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній);
-    при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів у 2-11-х класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);

Курси за вибором викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту", листа МОН №1/9-315 від 07.06.2017 навчальний рік (2017/2018) розпочинаєтьсяв "День знань – 1 вересня" і закінчується не пізніше 1 липня.Навчальні заняття організовуються за семестровою системою, орієнтовно          І семестр – з 1 вересня по 22 грудня 2017 року, ІІ семестр – з10 січня по 31 травня 2018 року.

Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без урахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо). Протягом навчального року для учнів проводяться канікули, орієнтовно у такі терміни: осінні з 16.10.2017 по 22.10.2017; зимові з 25.12.2017 по 09.01.2018; весняні з 26.03.2017 по 01.04.2017.
У навчальному закладі встановлюються 5-денний навчальний тиждень. Тривалість уроків у загальноосвітньому навчальному закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин,  у 5-11-х – 45 хвилин. 

Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться протягом навчального року з урахуванням місцевих особливостей. Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години, у 10-х класах – по 5 академічних годин на день.

Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 № 157/26602.  

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та строки проведення учнівських канікул.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

 

 

Директор Слов`янської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №  8    Слов`янської

міської ради Донецької області                                                   С.В.Дєлєскє

 


                 

 

 

 

Робочий навчальний план школи І ступеня

на 2017- 2018 навчальний рік

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

1-А

1-Б

2-А

2-Б

3-А

3-Б

4-А

4-Б

укр.мнавч.з вивч. рос.м

рос.м навч

укр.мнавч.з вивч. рос.м

рос.м навч

укр.м навч.з вивч. рос.м

рос.м навч

укр.м навч.з вивч. рос.м

рос.м навч

 

Мови

і літератури

1

Українська мова

7

3

7

3

7

4

7

4

2

Російська мова

2

6

2

6

2

5

2

5

3

Іноземна мова

1

1

2

2

2

2

2

2

Математика

4

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

Природо-знавство

5

Природознавство

2

2

2

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

6

Я у світі

-

-

-

-

1

1

1

1

 

 

Мистецтво

7

Образотворче мистецтво/ Музичне мистецтво

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

 

Технології

8

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Інформатика

-

-

1

1

1

1

1

1

 

Здоров'я і фізична культура

10

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Фізична культура

(хореографія)

3

3(2+1)

3

3(2+1)

3

3(2+1)

3

3

Разом (без фізичної культури)

19+3+1

19+3+1

21+3+1

21+3+1

22+3+1

22+3+1

22+3+1

22+3+1

Варіативна складова

1

1

1

1

1

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

20

20

22

22

23

23

23

23

Всього

23

23

25

25

26

26

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план школи ІІ ступеня

на 2017-2018 навчальний рік

                                       

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

5-А

5-Б

6-А

6-Б

7-А

7-Б

8-А

8-Б

9-А

9-Б

укр.м навч.з вивч. двох

іноз.м

рос.м навч.з вивч. двох

іноз.м

укр.м навч.з вивч. рос. мови

рос.мнавч.з вивч. двох

іноз.м

укр.м навч.з вивч. двох

іноз.м

рос.м навч.з вивч. двох

іноз.м

укр.м навч.з вивч. двох

іноз.м

рос.м навч.з вивч. двох

іноз.м

укр.м. навч.з вивч. двох

іноз.м

рос.мнавч.з вивч. двох

іноз.м

 

Мови

і літера-тури

1

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Перша іноз. мова

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

4

Друга іноземна мова:

німецька/французька

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

5

Зарубіжна література

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

6

Російська мова

-

2

2

2

-

2

-

2

-

2

7

Інтегрований курс «Література»

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

 

Суспільство-знавство

8

Історія України

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

9

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

 

Мистецтво

11

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

12

Образотв. мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

13

Мистецтво

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Математика

14

Математика

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

15

Алгебра

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

16

Геометрія

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

 

 

Природо-знавство

17

Природознавство

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

19

Географія

-

-

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

20

Фізика

-

-

-

-

2

2

2

2

3

3

21

Хімія

-

-

-

-

1,5

1,5

2

2

2

2

 

Технології

22

Трудове навчання

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

23

Інформатика

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Здоров'я і фізична культура

24

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5+0,5

25

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Разом  ( без фізичної культури )

25,5+3

27,5+3

27,5+3

29,5+3

29+3

31+3

29,5+3

31,5+3

31+3

32,5+3

+0,5

Варіативна складова

2

-

-

-

2

-

2

-

2

0,5

Курси за вибором

2

-

-

-

2

-

2

-

2

-

 

1

Російська мова

2

-

-

-

2

-

2

-

2

-

Гранично допустиме  навантаження на  одного учня

28

28

31

31

32

32

33

33

33

33

Всього

30,5

30,5

30,5

32,5

34

34

34,5

34,5

36

36

 

 

Робочий навчальний план школи ІІІ ступеня

 на 2017-2018 навчальний рік

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

10

11

Укр. мова навчання

Філологічний напрям (українська філологія)

Укр. мова навчання

Філологічний напрям (українська філологія)

Мова і літератури

1

Українська мова

4

4

2

Українська література

4

4

3

Іноземна мова

3

3

4

Зарубіжна література

3

3

Суспільство-знавство

5

Історія України

1+0,5

1,5

6

Всесвітня історія

1

1

7

Громадянська освіта: правознавство

економіка

людина і світ

 

1

 

-

8

-

1

9

-

0,5

Математика

10

Алгебра та початки аналізу

1,5+0,5

1,5+1,5

11

Геометрія

1,5+0,5

1,5+0,5

 

 

Природо-знавство

12

Астрономія

-

0,5

13

Біологія

1,5

1,5

14

Географія

1,5

-

15

Фізика

2

2

16

Хімія

1

1

17

Екологія

-

0,5

Естетична культура

18

Художня культура

0,5

0,5

Технології

19

Технології

1

1

20

Інформатика

1

1

Здоров'я і фізична культура

21

Фізична культура

2

2

22

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Разом (без фізичної культури)

30+2+1,5

30,5+2+2

Варіативна складова

2,5

2,5

Курси за вибором

2,5

2,5

1

Російська мова

1

0,5

Гранично допустиме  навантаження на  учня

33

33

Всього 

34,5

35