Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 30 гостей та відсутні користувачі

  

ПОРЯДОК

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

І. Загальні положення.

1.1. Це Положення визначає основні засади використання технологій  дистанційного навчання під час організації здобуття повної загальної середньої  освіти (далі – освіти) в Слов’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 Слов’янської міської ради Донецької області.

1.2. Цей Порядок розроблений на основі Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 08 вересня 2020 року №1115.

1.3. Поняття «технології дистанційного навчання» розуміється як система інформаційно-комунікаційних засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості дистанційно.

1.4. Технології дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами використовуються для:

·               забезпечення освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження, карантину, інших обстави, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладу загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО);

·               здійснення безперервного освітнього процесу для осіб, які хворіють або тимчасово не відвідують ЗЗСО з інших об’єктивних причин;

·               забезпечення проведення окремих занять з оцінювання результатів навчання учнів;

·               забезпечення проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами під час надзвичайних обставин;

1.5. Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання забезпечує можливість реалізувати право осіб на якісну та доступну освіту, незалежно від ознак і обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування ЗЗСО.

ІІ. Реалізація навчання з використанням дистанційних технологій.

2.1.             Особливості організації освітнього процесу.

2.1.1. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється у межах робочого часу педагогічних працівників, який визначається відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

2.1.2. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється з дотримання вимог законодавства про освіту, захист персональних даних, а також санітарних правил і норм (щодо формування розкладу навчальних занять, рухової активності, вправ для очей, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки впозанавчальний час).

2.1.3. Організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію суб’єктів дистанційного навчання, з використанням форм індивідуальної та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також здійснення ними самоконтролю підчас навчання.

2.1.4. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних та корекційно-розвиткових занять, консультацій, що проводиться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі.

2.1.5. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання може передбачати навчальні (у тому числі практичні, лабораторні) заняття, корекційно-розвиткові заняття, вебінари, онлайн форуми та конференції, самостійну роботу, дослідницьку, пошукову проєктну діяльність, навчальні ігри, консультації та інші форми організації освітнього процесу, визначені освітньою програмою закладу освіти (навчальними програмами з окремих предметів (інтегрованих курсів)).

2.1.6. Дистанційне навчання осіб із особливими освітніми потребами здійснюється з урахуванням індивідуального навчального плану.

2.2. Режими дистанційного навчання.

2.2.1.Дистанційне навчання може здійснюватися у двох режимах: синхронному чи асинхронному.

·                    Синхронний режим – співпраця в режимі реального часу; взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференція, соціальні мережі, тощо);

·                    Асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, робота здобувачів освіти у власному темпі та в зручний час.

2.2.2. Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), педагогічні працівники забезпечують використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв’язок тощо).

2.2.3. Режим проведення занять регулюється й контролюється адміністрацією навчально-виховного закладу. При цьому не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого навчальним планом (освітньою програмою) закладу освіти, організовується в синхронному режимі (решта навчального часу організовується в асинхронному режимі).

2.3. Гігієнічні вимоги до організації дистанційної навчальної діяльності (зі змінами, внесеними січневою (2021р.) педрадою).

2.3.1. Обсяг навчального навантаження реалізується в синхронному та асинхронному режимах відповідно до пункту 7 розділу І Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України №1115 від 08.09.2020; п 8; 9 Розділу V Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я №2205 від 25.09.2020;

2.3.2. При використаннітехнічних засобів навчання безперервна тривалість навчальної діяльність з ними має бути:

·        для учнів 1 класу – не більше 10 хвилин;

·        для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;

·        для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин;

·        для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин;

·        для учнів 10-11 класів (12) – до 30 хвилин;

·        при здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11 (12) класів – не більше 25-30 хвилин на першому навчальному заняті.

2.3.3. Тривалість навчальних занять, визначена Законом «Про повну загальну серед ню освіту», зберігається: 35 хвилин для 1 класу, 40 хвилин для 2-4 класів, 45 хвилин для 5-12 класів. Обмежується лише час безперервної роботи з комп’ютером  для уникнення ризиків для здоров’я. Різниця часу використовується в асинхронному режимі, тобто офлайн, без комп’ютера.

2.4. Засоби та інструментарій.

2.4.1. Із метою забезпечення в ЗЗСО єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища, уніфікування дистанційного навчання педагогічна рада схвалює використання конкретних інформаційно-комунікаційних систем (електронних освітніх платформ), комунікаційних онлайн сервісів та інструментів, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання.

2.4.1.1. Заклад освіти може використовувати державну інформаційно-телекомунікаційну систему (електронну освітню платформу), технічні можливості якої забезпечують дистанційне навчання.

2.4.1.2. Для забезпечення дистанційного навчання учитель може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші.

У межах єдиних підходів педагогічні працівники, користуючись академічною свободою, можуть обирати форми, методи і засоби дистанційного навчання.

Відповідальність за створений дистанційний курс несе його автор.

2.4.2. Веб-ресурси, що використовуються в закладі для забезпечення освітнього процесу, мають бути апробовані педагогами школи у власній діяльності.

2.4.3. Налагодження первинної комунікації між учнями, батьками та вчителями, оперативне інформування щодо динамічних змін, оголошення від адміністрації закладу освіти оптимально здійснювати через служби миттєвих повідомлень, соціальні мережі (закриті групи чи спільноти класів). Для таких цілей можливе також використання сайту закладу освіти (для повідомлень, що можуть бути публічними, і для всіх повідомлень, якщо на сайті є обмежений  доступ лише для учнів та батьків).

2.5. Оцінювання навчальних досягнень, зворотний зв'язок.

2.5.1. Забезпечення зворотного зв'язку зі школярами є обов'язковим етапом навчального процесу, незалежно від того, яку комунікаційну чи навчальну платформу обрано для дистанційного навчання. Зворотний зв'язок може бути автоматизованим (наприклад, аналіз правильності відповідей тесту), або вчитель надає його індивідуально.

2.5.2. Учителі ЗЗСО забезпечують регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі (за потреби). При цьому обов'язково надаються учням рекомендації щодо використання ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо. Щоб привчати дітей до академічної доброчесності, важливо завжди давати конкретні посилання на джерела використаної інформації.

2.5.3. Оцінювання результатів навчання учнів проводиться за видами оцінювання, визначеними спеціальними законами,  відповідно до критеріїв, визначених МОН України. Державна підсумкова атестація учнів проводиться відповідно до законодавства.

2.5.4. Учні на дистанційному навчанні обов'язково проходять формувальне, поточне й підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання. Поточне оцінювання вчителі здійснюють в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні роботи, творчі проєкти, есе тощо.

2.5.5. Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно або дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій.

 

2.6. Облік навчальної роботи.

2.6.1. Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства (у класному журналі, свідоцтвах досягнень).

За рішенням педагогічної ради закладу освіти для організації дистанційного навчання може використовуватися електронний розклад занять, електронний класний журнал/щоденники.

2.6.2. Проведення всіх навчальних занять (незалежно від режиму) запитується відповідно до календарно-тематичного планування, розкладу навчальних занять.

2.6.3. Домашні завдання обліковуються в класних журналах і можуть бути задані за підручником і з використанням цифрових освітніх ресурсів.

2.6.4. Результати оцінювання навчальних досягнень фіксуються за датами проведених уроків або в межах вивчення теми.

2.6.5. Відсутність учнів на заняттях під час освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в класних журналах не фіксується.

 

III. Керування системою дистанційного навчання.

3.1. Загальне керування дистанційного навчання здійснює директор навчально-виховного закладу, забезпечуючи:

·       організаційну та методичну підтримку педагогічних працівників для реалізації дистанційного навчання;

·       проведення заходів для здійснення дистанційного навчання за обраними напрямами (спеціальностями) за всіма видами освітньої діяльності;

·       контроль процесу реалізації дистанційного навчання та якості його результатів:

-         контроль виконання освітніх програм;

-         контроль якості організації занять з використанням технологій дистанційного навчання;

-         контроль змістового, дидактичного та методичного наповнення електронних освітніх ресурсів;

-         контроль проведення онлайн-уроків і консультацій.

3.2. Оперативне керування дистанційним навчанням здійснює заступник директора навчально-виховного закладу, до функціональних обов'язків якого входить впровадження та розвиток дистанційного навчання; забезпечення методичної, системотехнічної та матеріально-технічної підтримки дистанційного навчання.

3.3. Методи контролю:

-                відвідування онлайн-уроків, спостереження за діяльністю педагогів і учнів;

-                співбесіди, опитування, анкетування учасників освітнього процесу;

-                аналіз цифрового освітнього середовища;

-                аналіз шкільної документації.

 

IV. Взаємодія з батьками.

4.1. Під час дистанційного навчання батьки мають права та обов'язки, визначені ст..55 Закону України "Про освіту", ч.2 ст.14, ч.2 ст20,ст.25,1.30, ч.5 ст.59 Закону України "Про повну загальну середню освіту" п.13 розділу І, п.2 розділу ІІ, п.5 розділу ІІІ Положення МОН №1115 від 08.08.2020

4.2. Батьки, що виявляють бажання щодо організації дистанційного навчання своєї дитини, у відповідній заяві підтверджують наявність умов для дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах (п.4 розділ ІІ, п.3 розділ ІІІ Положення МОН №1115 від 08.09.2020).

4.3. Батьки, як учасники освітнього процесу, сприяють виконання дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих предметів (інтегрованих курсів) і досягненню передбачених ними результатів навчання, дбають про фізичне та психічне здоров'я дітей, формують у них навички здорового способу життя, а також сприяють дотриманню учнями академічної доброчесності в освітньому процесі.

4.4. Зворотній зв'язок з батьками підтримується через електронні канали спілкування, а саме веб-конференції, групи в соціальних мережах, Viber, електронна пошта тощо.

4.5. Інформування батьків здобувачів освіти про особливості освітнього процесу в період карантину здійснюється через офіційний веб-сайт та месенджери.

4.6. Якщо заклад освіти організовую дистанційне навчання в умовах карантину або інших надзвичайних обставин, доцільно погодити з одним з батьків учні, який має відповідні протипоказання, форми взаємодії педагогічних працівників з ним і засобами навчання, що можуть використовуватися.

4.7. У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов'язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти має право притягти їх до відповідальності в порядку, установленому законодавством.

 

V. Організація позаурочної виховної роботи (зі змінами, внесеними квітневою (2021 року) педрадою).

5.1. Позаурочна виховна робота під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій є його невід'ємною складовою.

5.2. Позаурочна виховна робота здійснюється класними керівниками з використанням застосунків, схвалених педагогічною радою з урахуванням конструктору онлайн-діяльності.

5.3. Керівництво позаурочною виховною роботою здійснює заступник директора навчально-виховного закладу, забезпечуючи методичний супровід, загальне інформування, контроль.

 

VI. Прикінцеві положення.

5.1. Педагогічні працівники повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання (у відповідності з чинними нормативними документами з питань підвищення кваліфікації). Підвищення кваліфікації має бути підтверджено документом про підвищення кваліфікації за тематикою дистанційного навчання.

5.2. Педагогічна рада має право вносити зміни за допомогою Порядку у зв'язку з уведенням у дію нових законодавчих актів, а також зміною внутрішніх методичних підходів, технічних можливостей, інших ресурсів.