Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті 18 гостей та відсутні користувачі

Робочий план на 2019 - 2020

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВ`ЯНСЬК – 2019


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до навчального плану

Слов`янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8

Слов`янської міської ради Донецької області

на 2019/2020 навчальний рік

 

І. Загальні засади

Слов`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Слов`янської міської ради Донецької області здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, "Про загальну середню освіту" зі змінами, внесеними згідно з Законом №2442-VI від 06.07.2010 в редакції Закону №2145-VIІІ від 05.09.2017, з урахуванням вимог Концепції Нової української школи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016, Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 №1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі», власного Статуту, забезпечує здобуття учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

За Статутом заклад є загальноосвітнім І-ІІІ ступенів. Мови навчання – українська, російська. Кількість здобувачів освіти на початок 2019-2020 навчального року становить 484 особи, кількість класів – 19.

Навчальний план закладу на 2019/2020 навчальний рік дає цілісне уявлення про зміст і структуру освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме навантаження здобувачів освіти, складений на підставі Типових освітніх програм і передбачає впровадження Державних стандартів освіти.

-         для 1-х і 2-х класів – Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 та рішенням колегії Міністерства освіти і науки України (протокол 2/2-2 від 22.02.2018), Типових освітніх та навчальних програм, затверджених наказом МОН України від 21.03.2018 №268, зокрема Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я. Савченко, із урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 №688 "Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти";

-         для 3-4-х класів – Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 407 "Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня";

-         для 5-9-х класів – Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392, Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 "Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня";

-         для 10,11-х класів – Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392, Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за філологічним напрямом диференціації навчання: у 10-му та 11-му класах за профілем «Українська філологія».

 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, у якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, предметів і курсів за вибором.

Із метою вдосконалення морально-етичного та естетичного виховання, створення умов для розвитку здібностей та позитивних особистісних якостей школярів у 1-4-х класах замість інтегрованого курсу «Мистецтво» введено окремі курси «Музичне мистецтво» і «Образотворче мистецтво». Останній в 3-4-х класах з російською мовою навчання введено за рахунок додаткових годин навчального плану.

У 3-му та 4-му класах з російською мовою навчання частина навчального навантаження з фізичної культури (1 година) використана на вивчення хореографії. Аналогічний предмет введено в 2-х класах за рахунок годин варіативної складової. Це забезпечить наступність навчання та дасть змогу забезпечити не тільки рухову активність, а й сприятиме естетичному розвитку учнів та формуванню етичних норм.

Із урахуванням освітніх запитів, білінгвізму регіону у 1-х, 5-Б, 6-А, 9-му класах введено по 1 годині на тиждень на вивчення російської мови.

Із метою поглиблення лінгвістичної освіти, забезпечення наступності в навчанні, формування мовної і мовленнєвої компетентностей у 6-Б та 9-му класі з поглибленим вивченням української мови виділено додатковий час (по 1-й годині) на вивчення другої іноземної мови (німецької), у 10-му й 11-му класах філологічного профілю введено додаткові години на іноземні мови: німецьку, французьку.

Додаткові години з математики введено в 10-му та 11-му класах з метою надання більш якісної освіти з цього предмету, формування загальноосвітньої та предметної компетентностей, якісної підготовки до ЗНО.

При складанні робочого навчального плану школи витримано гранично допустиме навантаження учнів у межах, встановлених Типовими освітніми програмами.

Гранично допустиме навантаження вираховується на одного здобувача освіти, уроки фізичної культури при визначенні цього показника в 1-11-х класах не враховуються.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться протягом навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за №229/6517 (зі змінами) при вивченні окремих предметів у навчальному закладі запроваджується поділ класів на групи у межах фінансування:

-    при вивченні іноземних мов (клас ділиться на групи  при кількості учнів у класі більше 27 чоловік);
-    при вивченні трудового навчання (клас ділиться на групи  при кількості учнів у класі більше 27 чоловік);
-    при вивченні двох іноземних мов (клас ділиться на групи з кількістю не менше 8 здобувачів освіти у кожній);
-    при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів у 2-11-х класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 здобувачів освіти у групі);

Курси за вибором викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" навчальний рік (2019/2020) розпочинається – 02 вересня і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою, орієнтовно І семестр – з 02 вересня по 22 грудня 2019 року, ІІ семестр – з 08 січня по 29 травня 2020 року.

Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою за 30 календарних днів без урахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо). У навчальному закладі встановлюються 5-денний навчальний тиждень. Тривалість уроків в закладі загальної середньої освіти становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин,  у 5-11-х – 45 хвилин. 

Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться протягом навчального року з урахуванням місцевих особливостей. Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Навчальні екскурсії проводяться для здобувачів освіти 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для здобувачів освіти 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години, у 10-х класах – по 5 академічних годин на день.

Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 № 157/26602.  

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та строки проведення учнівських канікул.

 

 

Директор Слов`янської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №  8    Слов`янської

міської ради Донецької області                                                   С.В.Дєлєскє


 

Робочий навчальний план школи І ступеня

на 2019- 2020 навчальний рік

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

1-А

1-Б

2-А

2-Б

3-А

3-Б

4-А

4-Б

укр.мнавч.

укр.м навч

укр.мнавч.

укр.мнавч.

укр.м навч.

рос.м навч

укр.м навч.

рос.м навч

 

Мови

і літератури

1

Українська мова

7

7

7

7

7

4

7

4

2

Російська мова

-

-

-

-

 

5

 

5

3

Іноземна мова

2

2

3

3

2

2

2

2

Математика

4

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

Природо-знавство

5

Природознавство

-

-

-

-

2

2

2

2

Суспільство-знавство

6

Я у світі

-

-

-

-

1

1

1

1

Я досліджую світ

7

 

Я досліджую світ

3

3

3

3

-

-

-

-

 

 

Мистецтво

8

Образотворче мистецтво/

 Музичне мистецтво

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

Мистецтво

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Технології

9

Трудове навчання

-

-

-

-

1

1

1

1

10

Дизайн і технології

1

1

1

1

-

-

-

-

11

Інформатика

-

-

1

1

1

1

1

1

 

Здоров'я і фізична культура

12

Основи здоров’я

-

-

-

-

1

1

1

1

13

Фізична культура

(хореографія)

3

3

3

3

3

3(2+1)

3

3(2+1)

Разом (без фізичної культури)

19+3

19+3

21+3

21+3

21+3

23+3

21+3

23+3

Варіативна складова

1

1

1

1

 

 

 

 

 

1

Хореографія

 

 

1

1

 

 

 

 

 

2

Російська мова

1

1

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

20

20

22

22

23

23

23

23

Всього

23

23

25

25

24

26

24

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план школи ІІ ступеня на 2019-2020 навчальний рік

                                       

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

5-А

5-Б

6-А

6-Б

7-А

7-Б

8-А

8-Б

9

укр.м навч.з вивч. двох

іноз.м

укр.м навч.з вивч. двох

іноз.м

укр.м навч.з вивч. двох

іноз.м

рос.м навч.

 

укр.м навч.з вивч. двох

іноз.м

рос.м навч.з вивч. двох

іноз.м

укр.м   навч.

рос.м навч.з вивч. двох

іноз.м

укр.м навч.з поглиблвивч. укр. м

 

Мови

і літера-тури

1

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2

2

2+2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Перша іноз. мова

3

3

2

2

2

2

3

2

2

4

Друга іноземна мова:

німецька/французька

2

2

2

-

2

2

-

2

-

5

Зарубіжна література

2

2

2

-

2

-

2

-

2

6

Російська мова

-

-

-

3,5

-

2

-

2

-

7

Інтегрований курс «Література»

-

-

-

2

-

2

-

2

-

 

Суспільство-знавство

8

Історія України

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

9

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

1

1

1

10

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

Мистецтво

11

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

-

12

Образотв. мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

-

13

Мистецтво

-

-

-

-

-

-

1

1

1

Математика

14

Математика

4

4

4

4

-

-

-

-

-

15

Алгебра

-

-

-

-

2

2

2

2

2

16

Геометрія

-

-

-

-

2

2

2

2

2

 

 

Природо-знавство

17

Природознавство

2

2

-

-

-

-

-

-

-

18

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

2

2

19

Географія

-

-

2

2

2

2

2

2

1,5

20

Фізика

-

-

-

-

2

2

2

2

3

21

Хімія

-

-

-

-

1,5

1,5

2

2

2

 

Технології

22

Трудове навчання

2

2

2

2

1

1

1

1

1

23

Інформатика

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Здоров'я і фізична культура

24

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Разом  ( без фізичної культури )

25,5+3

25,5+3

27,5+3

29+3

29+3

31+3

28,5+3

31,5+3

31+3

Гранично допустиме  навантаження на  одного учня

28

28

31

31

32

32

33

33

33

Варіативна складова

 

1

1

1

 

 

 

 

2

 

1

Російська мова

 

1

1

-

-

-

-

-

1

2

Друга іноземна мова

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Всього

28,5

29,5

31,5

33

32

34

31,5

34,5

36

 

 

Робочий навчальний план школи ІІІ ступеня

на 2019-2020 навчальний рік

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

10

11

Укр. мова навчання

Філологічний напрям (українська філологія)

Укр. мова навчання

Філологічний напрям (українська філологія)

Мова і літератури

1

Українська мова

4

4

2

Українська література

4

4

3

Іноземна мова

2

2

4

Зарубіжна література

1

1

Суспільство-знавство

5

Історія України

1,5

1,5

6

Всесвітня історія

1

1

7

Громадянська освіта: правознавство

економіка

людина і світ

 

2

 

-

8

-

-

9

-

-

Математика

10

Математика (алгебра та початки аналізу)

3

3

 

11

Біологія і екологія

2

2

12

Географія

1,5

1

13

Фізика і астрономія

3

4

14

Хімія

1,5

2

Технології

15

Технології

2

1

16

Інформатика

1

2

Здоров'я і фіз. культура

17

Фізична культура

3

3

18

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Разом (без фізичної культури)

31+3

30+3

Варіативна складова

3

4

Курси за вибором

3

4

1

Математика

1

1

2

Друга іноземна мова (нім.)

2

2

3

Друга іноземна мова (фр.)

-

1

Гранично допустиме  навантаження на  учня

33

33

Всього 

37

37