Слов'янська загальноосвітня школа №8

Меню сайта

Пошук на сайті

Активні користувачі

На сайті один гість та відсутні користувачі

результати атестаційної експертизи

 

Відповідно до наказу відділу освіти від 20 жовтня 2016 року № 599 «Про проведення державної атестації Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Слов’янської міської ради Донецької області» у період з 28.11.2016 по 16.12.2016 проведено атестаційну експертизу Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Слов’янської міської ради Донецької області.

Навчальний заклад перебуває у міській комунальній власності, підпорядковується відділу освіти Слов`янської міської ради та функціонує на підставі нормативно-правової документації відповідно до чинного законодавства. Навчальний заклад пройшов попередню державну атестацію у січні 2007 року, атестований з достатнім рівнем освітньої діяльності.

Діяльність школи регламентується:

-                     Конституцією України;

-                     Законодавством України в галузі освіти;

-                     нормативно-правовими актами різних рівнів управління освіти;

-                     внутрішкільними документами:

-                     Статутом школи;

-                     Колективним договором;

-                     Перспективним прогнозуванням розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення, навчально-виховного процесу.

-                     Річним планом роботи;

-                     планами діяльності шкільних ланок і підсистем;

Загальноосвітній навчальний заклад був заснований 1937 року. Школа являє собою типове приміщення на чотири поверхи, три із них – повні. Обладнано 22 навчальні кабінети, 2 спортивні зали, актовий зал, бібліотеку, медичний кабінет. Харчоблок має достатнє обладнання, обіденна зала розрахована на 140 місць, що задовольняє потреби закладу. Гарячим харчуванням охоплено 201 учень (прийом їжі на 2-х перервах), буфетною продукцією – 200 школярів.

Капітальний ремонт споруди школи проведено 1980 року. 2012 року 100% вікон замінені на металопластикові. 2015 року відбулося зміцнення матеріально-технічної бази завдяки участі в Міжнародній програмі дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) "Відновлення соціальних послуг і налагодження миру в Донецькій і Луганській областях". Виконано ремонт санітарних вузлів, проведено заміну системи опалення лівого крила будівлі школи, здійснено фарбування фасаду й ремонт порталу (балкону, ганку із заміною вхідних дверей). За рахунок коштів місцевого бюджету проведено заміну шиферної покрівлі над основною спорудою школи.

Придбано 11 комплектів учнівських меблів: 10 за кошти Міжнародного фонду, 1 – за кошти місцевого бюджету. За період з 2013 року придбано 2 мультимедійні проектори: один за кошти батьківської громадськості, один – за кошти спонсорів.

Система водопостачання та водовідведення – централізовані. Опалення здійснюється автономною пілетною котельнею, що працює за договором, укладеним із відділом освіти Слов’янської міської ради. Вентиляція шкільного приміщення природна. Повітряний, температурний режим, освітлення відповідає Державним санітарним правилам і нормам.

У закладі створено безпечні й комфортні умови перебування й навчання дітей.

 

Висновки:

1.У  закладі створені безпечні умови для учасників навчально-виховного процесу.
2. Установчі документи відповідають чинному законодавству. 

3. Аналіз стану матеріально-технічної бази школи свідчить, що для організації навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування учнів створені оптимальні умови.

 

Головна увага під час перевірки ведення документації акцентувалася на дотриманні вимог документування та документообігу.

В результаті перевірки встановлено, що діловодство здійснюється державною мовою, директор навчально-виховного закладу приділяє належну увагу веденню документації, керуючись відповідними нормативними документами: Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про навчальний заклад, власними Статутами, інструкціями з ведення ділової документації та обліку дітей і підлітків шкільного віку. Загальноосвітній заклад організовує свою роботу згідно з річним планом роботи, який затверджено на засіданні  педагогічної ради.

Основна документація, яка бралась до уваги при перевірці (книги наказiв, книги протоколiв педагогічних рад, алфавітні книги, книги обліку руху учнів, журнали реєстрації вхідних i вихідних документів, книга обліку руху трудових книжок, книга обліку педагогічних працівників), ведеться відповідно до встановлених вимог, поаркушно пронумерована, прошнурована та підписана директором навчально-виховного закладу, підпис засвідчено печаткою навчального закладу.

Накази з основної діяльності та з кадрових питань оформлюються у друкованому вигляді. Після підписання директором навчально-виховного закладу реєструються у книгах реєстрації наказів. Накази, які видаються адміністрацією навчального закладу на підставі розпорядчих документів вищого рівня, мають посилання на них з зазначенням найменування, номера та дати документа.

Також виявлено, що на підставі наказів відділу освіти про прийняття педагогічних працівників, про відрядження та про надання відпустки адміністрація закладу видає свої накази, що є помилкою.

У кінці календарного року оригінали наказів групуються у справи (у хронологічному порядку), прошнуровуються та засвідчуються підписом директора навчально-виховного закладу.

При перевірці трудових книжок та особових справ порушень не виявлено.

Трудові книжки зберігаються в окремій шафі з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних», але особові справи зберігаються в доступному для всіх місці, що є порушенням.

 

Висновки:

1.Основна документація ведеться відповідно до встановлених вимог, необхідну документацію поаркушно пронумеровано, прошнуровано та підписано директором, підпис директора засвідчено печаткою навчального закладу.

 

Рекомендації:

1.Зберігати особові справи працівників відповідно до вимог законодавства.

2. Дотримуватися вимог щодо процедури підготовки та видання наказів з кадрових питань.

 

Кадрова політика в закладі забезпечує можливість надання якісних освітніх послуг, стимулювання до професійного вдосконалення й результативної педагогічної праці.

Розстановка педагогічних кадрів здійснюється відповідно до фахової освіти. Забезпеченість кваліфікованими спеціалістами з вищою педагогічною освітою становить 100%.

Освітні послуги надають 34 педагоги,  серед них спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 24%, І кваліфікаційної категорії – 35%, ІІ кваліфікаційної категорії – 12%, категорію "спеціаліст" мають 29% педагогічних працівників.

Штатний розпис Слов’янської ЗОШ №8 встановлюється засновником на основі чинних нормативних документів у галузі освіти. Розподіл навчального навантаження здійснюється у відповідності до Робочого навчального плану з урахуванням принципів наступності, системності. Питання попередньо розглядається колегіально за участю методичних об’єднань, методичної ради, профспілкового комітету.

Із метою стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, поширення творчої професійної активності проводиться атестація педагогічних працівників. Вона здійснюється згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами, внесеними згідно з наказами МОН молодьспорту України від 20.12.2011 №1473 МОН України від 08.08.2013 №1135. Атестація проводиться на засадах колегіальності, демократичності та гласності.

Педагогічні працівники систематично підвищують кваліфікацію на відповідних курсах при ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" та Донецькому облІППО. Перспективний план проходження курсової перепідготовки складено на 5 років і погоджено з навчально-методичним центром. Учителі проходять очні, очно-дистанційні, індивідуальні курси підвищення кваліфікації, що відповідає їхнім професійним потребам і дозволяє оптимізувати процеси підвищення кваліфікації та атестації.

Провідна роль у фаховому зростанні педагогів належить методичній роботі. Вона здійснюється на основі аналізу рівня професійної підготовки вчителів, результативності навчально-виховного процесу, координації з курсовою підготовкою. Із метою охоплення всіх працівників методична робота реалізується за кількома напрямками: підвищення рівня теоретичної підготовки, удосконалення практичних навичок організації навчально-виховного процесу, урахування специфіки фахової діяльності.

Основними завданнями методичної роботи є: удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу; реалізація актуальних педагогічних технологій, розвиток творчої активності педагогів, формування колективу однодумців, що мають спільні цілі та стратегії їх досягнення.

Школа працює над науково-методичною проблемою "Реалізація системного підходу щодо формування соціально значимих компетентностей, що сприяють успішній соціалізації школяра". 2016-2017 навчальний рік є ІІІ етапом – етапом практичного впровадження. Структура методичної роботи передбачає організацію колегіального керівництва (діють педагогічна й методична рада); охоплення всіх педагогів (організація діяльності шкільних методичних об'єднань); забезпечення диференціації (робота груп за рівнем фахової майстерності).

Методична рада вирішує організаційні питання, проводять моніторингові процедури, узгоджує діяльність методичних структур. Методичні об’єднання здійснюють науково-практичну діяльність, їхні проблемні теми є актуальними, пов’язаними з науково-методичною проблемою школи, орієнтованими на конкретний позитивний результат.

У практиці роботи школи оптимально поєднуються колективні, групові, індивідуальні форми роботи, які сприяють збагаченню теоретичної бази та вдосконаленню практичних умінь педагогів.

Колективною формою, що систематизує інші види методичної роботи та є органом колегіального управління школою, є педагогічна рада.

Для обговорення на педагогічну раду виносяться такі питання:

1.         Пов’язані з науково-методичною проблемою школи.

2.         Актуальні питання, що потребують гнучкості та оперативності дій.

3.         Аналітико-прогностичні.

4.         Питання практичного характеру.

Особливостями проведення педагогічних рад є проведення ґрунтовної аналітичної роботи, використання активних форм обговорення питань та прийняття рішень, підготовка методичних продуктів.

У системі збагачення теоретичної бази педагогів важливу роль відіграє постійно діючий семінар, який сприяє засвоєнню та використанню вчителями прийомів ефективної педагогічної діяльності, спонукає до пошуку, експериментування, запровадження інновацій.

Практичні професійні вміння педагогів удосконалюються через систему вивчення та презентації прогресивних освітніх стратегій. Найефективнішими видами й методами діяльності є відкриті уроки, практикуми, тематичні тижні, методичні декади. Набувають дієвості такі форми роботи, як методичні дні й Дні відкритих дверей для батьків, які фокусують увагу на актуальних проблемах, демонструють оперативні педагогічні дії, сприяють об’єднанню всіх учасників навчально-виховного процесу.

Із метою формування активної професійної позиції вчителів забезпечується їхня участь у методичних заходах за межами школи.

З 2011-2012 навчального року вчителі школи брали  участь в апробації підручників:

- образотворче мистецтво – 4 клас, Пономаренко Надія Олександрівна

- німецька мова – 7 клас – Родіна Тетяна  Леонідівна

- основи здоровя – 7 клас – Бойко Вікторія Леонідівна

- російська мова – 11 клас – Гончарова Олена Вікторівна

- фізика -7клас – Киричук Світлана Вікторівна

- математика – 5 клас. – Педан Ніна Миколаївна

Протягом останніх 3-х років учителі були і є активними учасниками міських і обласних творчих груп:

2014-2015р. Дєлєскє Світлана Валентинівна – член обласної творчої групи вчителів української мови з розробки медіаконтенту виховної спрямованості.

2014-2015р. Киричук Світлана Вікторівна – член міської творчої групи «Розв’язування олімпіадних завдань з фізики».

2015-2016 р. Гончаренко Дарія Олександрівна – член міської творчої групи з національно-патріотичного виховання учнів на уроках математики.

2015-2016р. Юрченко Ольга Михайлівна – керівник міської групи вчителів-філологів, редактор посібника «Компаративний аналіз літературних творів».

2016-2017р Медведкова Галина Іванівна – керівник міської творчої групи з вивчення та практичного застосування нових програм з історії.

2016-2017р  Ракитянський Сергій Олександрович – член обласної творчої групи з оцінки якості підручника з біології для 8-го класу.

Активною є участь педагогів у фахових конкурсах, семінарах, конференціях. Із 2006 року 13 учителів узяли участь у конкурсі "Учитель року", із них 7 стали переможцями в предметних номінаціях міського туру.

У 2015-2016 навчальному році 64% членів педагогічного колективу були учасниками обласних, Всеукраїнських і Міжнародних тренінгів, проектів, вебінарів, майстер-класів.

Показником діяльності педагогічного колективу є створення власних дидактичних і методичних продуктів. Діагностичний інструментарій забезпечує моніторинг і оперативне корегування роботи; систематизується відповідно до актуальних проблем діяльності закладу, із урахуванням специфіки школи. Методичні скарбнички містять практичні прийоми, зразки педагогічних дій. Із 2008 року створено 9 таких скарбничок щодо реалізації індивідуалізованих навчально-виховних впливів, виховного потенціалу уроку, дидактичних можливостей окремих етапів навчання, аналітичних освітніх процедур.

Школа має власне видання. Практико-орієнтований посібник "Методичний вісник" видається спільно з ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет". Видання є офіційним, рекомендованим до друку Вченою радою названого навчального закладу. Видано чотири випуски. Серед публікацій наукові та оглядові статті, конспекти та сценарні плани уроків, узагальнені матеріали педагогічної діяльності. Публікації враховують нові завдання навчання й виховання, особливості сучасного етапу розвитку педагогічної науки. Щорічно близько 40% педагогів школи публікують матеріали в "Методичному віснику".

Крім того, 25% педагогів за останні п’ять років мають публікації у фахових виданнях та на офіційних освітянських сайтах. Педагогічний колектив успішно популяризує власну діяльність. За період з 2010 року було проведено чотири семінари для керівників шкіл міста, науково-практичну конференцію (узагальнення досвіду роботи над  науково-методичною проблемою), вебінар-презентацію для освітян регіону, обласну конференцію учнівської молоді.

Висновки:

1.Методична робота з педагогічними кадрами здійснюється на науковій основі, сприяє підвищенню рівня професіоналізму вчителів, підтриманню сучасних освітніх тенденцій.

2.Кадровий ресурс школи достатній для здійснення якісної освіти, задоволення потреб громади, забезпечення розвитку освітнього закладу.

 

Рекомендації:

1.Продовжити роботу над впровадженням науково-методичної проблеми школи відповідно до створеного алгоритму.

2. Спрямувати діяльність педагогічної ради, шкільних методичних об’єднань на реалізацію проблеми школи.

 

Школа забезпечує науково-теоретичну, гуманітарно-комунікативну, загальнокультурну підготовку дітей і підлітків.

Пріоритетними завданнями навчальної діяльності є:

- забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань загальної середньої освіти, формування предметних і життєвих компетенцій;

- реалізація адекватних педагогічних технологій.

На сьогоднішній день активно запроваджуються 10 технологій, які сприяють успішній соціалізації школярів. Їх вибір і використання зумовлені науково-методичною проблемою школи, самоосвітньою та дослідницькою роботою педагогів.

 

Використання педагогічних технологій,

що сприяють успішній соціалізації школярів

 

Технологія

Мета

Учителі

Здоров'язберігаючі

Підтримання допустимого рівня здоров'я. Безпечне навчання. Свідомий вибір здорового способу життя (фізичного, духовного, соціального)

1-4 класів,
основ здоров'я, фізичної культури

Інформаційно-комунікативні

Формування навичок освоєння, перетворення та використання інформації

1-4 класів, історії, іноземної мови, української мови

Кооперативне навчання

Виховання відповідальності один за одного. Формування особистісної взаємодії, соціальних навичок

1-4 класів, інформатики, літератури

Критичне мислення

Уміння формулювати самостійні твердження, ґрунтовно аргументувати їх

української мови та літератури, математики, фізики, історії

Особистісно зорієнтоване навчання

Виявлення суб'єктного досвіду кожного учня та надання педагогічної допомоги в становленні  його індивідуальності, самовизначенні, самореалізації

біології, математики

Інтерактивні

Співпраця. Створення комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність

1-11 класів

Диференційоване навчання

Надання учням права вибору змісту, темпу, характеру навчання

технологій, трудового навчання

Проблемне

Дослідницька діяльність учнів, формулювання гіпотез та їх перевірка

фізики, біології, хімії

Ігрові, імітаційні технології

Стимулювання процесу пізнання. Залучення до соціальних проб

1-4 класів, музичного мистецтва, іноземної мови, української літератури

Розвивальне навчання

Активно-діяльнісний спосіб навчання, використання природних закономірностей розвитку дитини

1-4 класів, географії

 

Планомірна систематична робота педагогічного колективу, кадрова політика навчального закладу, контрольно-аналітичні моніторингові процедури й корекційна діяльність забезпечують реалізацію Державних стандартів освіти. Про це свідчать результати річного оцінювання, ДПА, ЗНО, результати участі школярів у Всеукраїнських предметних олімпіадах та інтелектуальних конкурсах.

Результати навчання за 2015-2016 навчальний рік свідчать про достатній рівень загальноосвітньої підготовки.

Результати навченості по класах за 2015-2016 н.р.

 

                            Показники

Класи,

класні керівники

Середній бал

Якість знань

Успішність

3-А

Гайворонська А.І.

9

96,3 %

100 %

3-Б

Матвійчук А.А.

8,4

89 %

100 %

4-А

Чубренко А.О.

8,5

83 %

100 %

4-Б

Сторожева А.О.

8,9

87,6 %

100 %

5-А

Юрченко О.М.

8,9

86,7 %

100 %

5-Б

Гончарова О.В.

8,7

82.4%

99,5%

6-А

Резниченко А.С.

8,5

84,1 %

98,1 %

6-Б

Гончаренко Д.О.

7,4

68 %

96,8 %

7-А

Овсій М.Д.

7,6

71%

97%

7-Б

Гончаренко Г.В.

7,5

66%

97,6 %

8-А

Бойко В.Л.

6,6

44,3 %

91 %

8-Б

Бахмутова В.К.

6,2

42 %

91 %

9-А

Іващенко Т.Ф.

7,9

77,3 %

96,5 %

9-Б

Ракитянський С.О.

7,1

61,1 %

83,8 %

10

Киричук С.В.

7,4

65,9 %

89 %

11

Шарабан О.М.

6,95

54 %

91 %

 

За наслідками моніторингових процедур, до яких було залучено 100% членів педагогічного колективу, встановлено, що показник якості знань по школі І-ІІІ ступенів становить 58% при успішності 91%. Середній бал по школі – 7,7%. Спостерігається тенденція зниження показників якості навчання в середній та старшій школі, причому найнижчі показники мають учні 8-х, та 11 класу.

Навчальні досягнення з предметів підтверджують, що більшість учнів засвоюють знання на достатньому рівні. Кількість учнів, що мають низький рівень навчальних досягнень, – у межах 3-19%. Слід зауважити, найбільша  кількість учнів, що навчаються на низькому рівні,  визначається при вивченні хімії, математики, інформатики. 

 

Навчальні досягнення з предметів за 2015-2016 н.р.

 

Предмет

Рівні навчальних досягнень

В

Д

С

Н

Українська мова

19%

43%

35%

3%

Українська література

19%

43%

33%

5%

Математика

16%

35%

33%

16%

Географія

13%

49%

32%

6%

Основи здоров’я

42%

36%

20%

2%

Фізика

13%

47%

34%

6%

Інформатика

33%

45%

11%

11%

Англійська мова

21%

36%

40%

3%

Французька мова

24%

33%

38%

5%

Хімія

12%

26%

43%

19%

Зарубіжна література

18%

51%

28%

3%

Музика

61%

28%

9%

2%

Російська мова

15%

51%

31%

3%

Історія України

37%

43%

14%

6%

Фізична культура

53%

35%

10%

2%

Всесвітня історія

14%

38%

40%

8%

Правознавство

27%

53%

16%

4%

Трудове навчання

43%

26%

27%

4%

 

Результати державної підсумкової атестації учнів 4-х і 9-х класів підтверджують достатній рівень підготовки. Якість знань з ДПА в 4-х класах становить 74%, у 9-х -55%

Динаміка успішності та якості знань за 5 років свідчить про стабільність підготовки випускників усіх ступенів навчання. Простежується певне зниження якості знань на ІІ ступені навчання порівняно з І ступенем, але спостерігається тенденція до підвищення даного показника в старшій школі.


Динаміка успішності та якості знань

 

Показ-
ники

Н.роки

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

успішність

якість

успішність

якість

успішність

якість

2011-2012

100

70

80

50

86

54

2012-2013

100

72

83

51

87

59

2013-2014

100

71

84

49

90

55

2014-2015

100

74

90

52

95

65

2015-2016

100

75

93

56

90

60

 

Динаміка якості підготовки випускників підтверджує, що рівень знань випускників школи ІІІ ступеня дещо вищий, ніж школи ІІ ступеня.

За останні 5 років середній бал випускників 9-х класів коливається в межах 6,2-8,7 випускників 11-х класів – 7,1-7,9

Протягом указаного періоду він є стабільним.

Динаміка результатів ЗНО показує, що переважна більшість випускників підтверджує або підвищує результати з основних предметів. Розбіжність результатів ЗНО і річного оцінювання – в межах 10-20%, на жаль, дана тенденція поширюється на претендентів на медалі (2016 рік).

Стан нагородження учнів за високі успіхи в навчанні свідчить про дієвість системи стимулювання.

Стан нагородження учнів за високі успіхи в навчанні

 

Види
нагород

 

Роки

Похвальні листи

Похвальні грамоти

Свідоцтво з відзнакою

Медаль

2007

29

-

-

1

2008

31

2

1

-

2009

29

-

2

-

2010

31

-

2

2

2011

24

4

3

2

2012

20

3

-

2

2013

26

3

3

2

2014

8

3

2

-

2015

41

3

1

3

2016

36

1

5

-

 

Під час проведення атестаційних процедур було проведено контрольні зрізи знань у випускних класах: у 9 класі – з української мови, математики та географії у форматі ДПА, у 11 класі – з української мови, історії України, математики – у форматі ЗНО. Результати показали сформованість у школярів ключових і предметних компетентностей, умінь виконувати завдання продуктивного, конструктивного й творчого рівнів. Порівняння результатів контрольних зрізів з тематичним оцінюванням (таблиця) вказують об’єктивність оцінювання, незначна розбіжність показників успішності та якості знань, можливо, пов’язана з виставленням тематичної оцінки як інтегрованої за кілька видів робіт.

 

Предмет

Клас

Контрольний зріз

Тематичне оцінювання

Успішність

Якість знань

Середній бал

Успішність

Якість знань

Середній бал

Українська мова

11

87

53

7

87

49

7

Історія України

11

95

66

7

95

61

7

Математика

11

82

55

6,5

90

55

6,7

Українська мова

9

86

33

6,2

95

33

6,3

Математика

9

76

20

6

76

30

6,2

Географія

9

90

48

6,4

95

52

6,4

 

Школа приділяє значну увагу індивідуальній роботі з учнями. Успішно розв’язуються такі завдання, як виявлення мотивованих, здібних і обдарованих учнів, різнобічний розвиток індивідуальності школяра, забезпечення участі в інтелектуальних і творчих конкурсах, олімпіадах.

Аналіз результатів участі школярів у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад і конкурсів (таблиця) свідчать про збільшення кількості призерів від 3-х у 2011-2012 навчальному році до 14 у 2015-2016 навчальному році. Розширюється перелік предметів, із яких школа має І-ІІІ місця в міському турі: українська мова і література, історія, географія, біологія, технології, зарубіжна література, фізика. 2015-2016 навчального року переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали Фуфлєва Софія, учениця 9 класу (українська мова і література), Волошина Катерина, учениця 10 класу (зарубіжна література). Щороку збільшується кількість учасників Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів "Лелека", "Кенгуру", "Колосок", "Левеня", "Бобер", "Мультітест". 2015-2016 навчального року їх було 131 чоловік, що становить 30% від загальної кількості учнів школи.

Результати участі школярів у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад, інтелектуальних конкурсах

 

Роки

Предмет

Кількість, учнів

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

учасники

призери

учасники

призери

учасники

призери

учасники

призери

учасники

призери

Українська мова, література

4

1

4

0

4

1

5

3

5

1

Іноземна мова

4

0

4

0

4

0

4

1

4

0

Географія

3

1

4

1

4

0

4

1

4

1

Історія

4

0

4

0

4

0

5

0

5

1

Біологія, екологія

4

0

4

1

4

1

5

0

5

1

Правознавство

3

1

3

0

3

0

4

0

4

0

Технології, труд. навч.

4

0

5

0

5

0

5

1

5

2

Зарубіжна література

4

0

4

0

4

1

5

0

5

2

Фізика

4

0

4

0

5

0

5

1

5

1

Математика

4

0

4

0

5

0

5

0

6

0

Хімія

4

0

4

0

5

0

5

0

5

0

Конкурс знавців української мови ім.П.Яцика

7

0

8

0

9

3

9

2

9

3

Мовно-літературний конкурс ім.Т.Шевченка

3

0

5

3

5

1

5

2

6

2

"Лелека"

20

 

27

 

21

 

31

 

35

 

"Кенгуру"

20

 

25

 

27

 

38

 

30

 

"Колосок"

38

 

45

 

40

 

43

 

50

 

"Бобер"

10

 

10

 

11

 

11

 

16

 

Мультітест

 

 

 

 

17

 

20

 

27

 

 

У поточному навчальному році школа показала на міських олімпіадах такі результати:

Предмет

Клас

Учень

Місце

Українська мова та література

10

Фуфлєва С.

І

11

Волошина К.

І

Історія

10

Черепанов І.

І

Біологія

10

Новоселець Р.

І

Географія

7

Лемішко Н.

ІІІ

Хімія

7

Лемішко Н.

ІІІ

Зарубіжна література

9

Юрченко Б.

ІІ

10

Фуфлєва С.

ІІІ

Технології

11

Лещенко Г.

ІІ

 

Із метою здобуття учнями загальної середньої освіти, забезпечення рівного доступу до якісної освіти різних категорій дітей у школі організоване індивідуальне навчання згідно з Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом МОН України від 20.12.2002 №732 та згідно з наказом МОН України від 19.05.2008 №432.

Індивідуальні навчальні плани складені на основі Типових навчальних планів, затверджені педагогічною радою. Розклад навчальних занять складено з урахуванням побажань батьків та погоджено з ними письмово. Календарно-тематичне планування здійснено вчителями на підставі індивідуальних навчальних планів учнів і програм з предметів і погоджено адміністрацією школи. Журнали індивідуального навчання ведуться вчителями відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН від 03.06.2008 №496.

Питання про організацію індивідуального навчання заслуховується на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі, управлінське рішення приймається наказом на підставі даних аналітичної довідки.

Питання здобуття якісної освіти систематично аналізуються вчителями, методичними об’єднаннями, педагогічною радою, Радою школи.

Висновки :

1. У закладі забезпечується на достатньому рівні якість загальної середньої освіти.

2. Рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольних робіт під час атестаційної експертизи навчального закладу в цілому відповідає їхнім навчальним досягненням за результатами тематичного оцінювання.

3. Порівняльний аналіз відповідності річного оцінювання та результатів ЗНО показує достатній відсоток співпадіння, але спостерігається погіршення окремих показників.

 

Рекомендації:

1. Проаналізувати причини зниження рівня успішності класів та учнів з окремих предметів, розробити заходи, спрямовані на їх усунення.

2. Удосконалити систему підготовки учнів випускних класів до ЗНО з базових предметів.

 

Школою активно запроваджуються інформаційно-комунікативні технології. Усі вчителі пройшли сертифікаційний тест з курсу "Digital Literacy" компанії Майкрософт.

У закладі функціонує комп’ютерний клас. Комп’ютери об’єднані в локальну мережу, підключені до мережі Інтернет. На даний момент здійснюється оновлення техніки в кабінеті інформатики. Інформаційні технології застосовуються в управлінській діяльності, в навчально-виховному процесі. Учителі використовують презентації, проводять перегляд відеофрагментів, віртуальні екскурсії. Документування діяльності дедалі ширше здійснюється в електронній формі. Педагоги самостійно створюють цифрові ресурси, які використовують на уроках, під час проведення позакласної виховної роботи, методичних заходів.

У школі діє електронна пошта, офіційний веб-сайт (school8.slav.dn.ua). Меню сайту передбачає рубрики, які охоплюють всі аспекти діяльності навчального закладу, залучення всіх учасників навчально-виховного процесу: "Головна", "Педагогічний колектив", "Діяльність", "Учням", "Батькам", "Несекретні матеріали", "Шкільні новини", "Дошка оголошень".

Інформаційним центром, осередком інформаційної культури є шкільна бібліотека. Робота бібліотеки планується та реалізується спільно з іншими шкільними структурами. Основною метою діяльності є здійснення інформаційної підтримки й забезпечення навчально-виховного процесу.

Користувачами шкільної бібліотеки є всі учасники навчально-виховного процесу. Бібліотечне обслуговування здійснюється в таких формах: індивідуальне, групове й масове. Індивідуальні форми, як от: бесіди, анкетування, аналіз формулярів читачів, сприяють диференціації підходів, забезпечують врахування інтересів і запитів. Групові та масові форми сприяють популяризації книги та читання, формуванню інформаційної культури користувачів. Найефективнішими визнано книжкові виставки, відкриті перегляди книг, творчі зустрічі, театралізовані заходи, ігрові програми.

Інформаційно-бібліографічна діяльність здійснюється з учнями через систему бібліотечних уроків, індивідуально-групових практикумів; із педагогічними працівниками – через методичні наради, оперативні наради, публічні демонстрації нових надходжень, актуальних публікацій у періодичних виданнях.

Бібліотекою здійснюється організаційно-методичне та інформаційне забезпечення загальношкільних виховних заходів, класних годин, засідань педагогічних рад.

Робота з організації книжкових фондів є систематичною та планомірною. Проводиться моніторинг використання підручників і посібників, узгоджуються дії щодо перерозподілу навчальної літератури, здійснюється прийом і технічна обробка нових надходжень.

Бібліотечний фонд школи достатній для забезпечення якісного навчально-виховного процесу. Підручників – 23324 екземплярів, забезпеченість ними становить 100%. Художня література – 33893 примірники, які задовольняють потреби читачів у межах шкільної програми та згідно з інтересами, віковими й індивідуальними. Довідково-енциклопедичних видань – 86, методичних посібників – 13556, їх фонд поступово оновлюється за рахунок бюджетних коштів і благодійних внесків. Періодичні видання (в 2016 році їх 12) є фаховими, дозволяють педагогам знайомитися з сучасними освітніми тенденціями та перспективним досвідом. Бібліотека добирає інформаційні ресурси через мережу Інтернет, надає послуги, використовуючи освітні сайти, офіційні Інтернет-видання, електронні словники та довідники.

 

Висновки:

1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі знаходиться на достатньому рівні.

2. Шкільною бібліотекою здійснюється необхідна робота з надання користувачам необхідного інформаційного матеріалу. Вона є складовою частиною виховної, культурної, освітньої діяльності школи. Розширюється взаємозв’язок бібліотеки з педагогічним колективом і учнями.

3. Комплектування бібліотечного фонду здійснюється з урахуванням потреб суб’єктів навчально-виховного процесу.

4. Кількісний та якісний склад бібліотечного фонду підручників і навчальних посібників та фонду довідково-інформаційної літератури відповідає організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

 

Рекомендації:

1. Потребує подальшого вдосконалення й систематизації база електронних освітніх та бібліотечно-бібліографічних ресурсів.

 

Внутрішкільний контроль розглядається управлінською командою школи як функція керівництва, яка встановлює відповідність реального стану навчально-виховного процесу загальнодержавним вимогам і планам роботи школи. Головна мета моніторингової та контрольно-аналітичної діяльності – систематичне отримання об’єктивної інформації та оперативне реагування на зміни шкільного та позашкільного середовища, забезпечення стабільності діяльності школи.

Система планування внутрішкільного контролю багаторівнева: перспективне планування фронтального та проблемного контролю на 5 років; щорічне планування (розділ річного плану роботи школи) з урахуванням напрямків, що охоплюють діяльність усіх складових шкільної системи; план-сітка, що передбачає напрямки, види, методи, об’єкти контролю, терміни виконання, способи та форми аналізу результатів.

Планування й здійснення внутрішкільного контролю відбувається на принципах системності, плановості, об’єктивності, гласності та демократичності, об'єднання взаємо- та самоконтролю, актуальності. Наприклад, на самоконтроль виносяться питання, пов'язані з самоосвітою, питання порівняння результатів кількох тематичних оцінювань. Для взаємоконтролю обираються проблеми, близькі групі вчителів. Наприклад, контроль реалізацій комунікативної змістової лінії (вчителі-філологи).

Змістом внутрішкільного контролю є цілісний педагогічний процес, тому охоплюються такі основні його складові: виконання організаційно-педагогічних завдань загальної середньої освіти, хід і якість виконання навчальних планів, програм і Державних стандартів освіти, якість знань, умінь і навичок учнів, рівень вихованості, стан викладання навчальних дисциплін, стан і якість позакласної виховної роботи, виконання нормативних документів, діяльність педагогічної та методичної служб і підсистем, охорона праці та безпека життєдіяльності.

Багатоаспектним є контроль за організацією навчально-виховного процесу, який передбачає такі види: класно-узагальнюючий, проблемний, фронтальний.

Класно-узагальнюючий контроль використовується при вивченні адаптаційних процесів (1-ші, 5-ті, 10-ті класи), готовності до продовження освіти (4-ті, 9-ті класи), запровадження нових Державних стандартів освіти. Метою проблемного контролю є вивчення роботи над науково-методичною проблемою школи. Традиційно цей вид використовується при підготовці до засідань педрад і передбачає системний аналіз навчально-виховної роботи педагогів. Фронтальний контроль включає комплекс процедур з вивчення викладацької діяльності, аналізу документації, оцінки рівня підготовленості учнів. Результатом вивчення питань є аналітичні довідки, на підставі яких з метою досягнення оптимального стану педагогічного процесу подаються рекомендації, видаються накази.

Із метою отримання надійної та достовірної інформації системою внутрішкільного контролю передбачено вивчення стану викладання навчальних предметів і аналіз рівня навчальних досягнень і компетенцій учнів. Об’єктами контролю стану викладання предметів є вчителі з різним педагогічним стажем, кваліфікаційною категорією, рівнем фахової компетенції, метою – підвищення рівня педагогічної майстерності. Перевага надається індивідуально-груповим формам роботи, вирішуються завдання вдосконалення організації уроку, методики викладання, урахування вікових та індивідуальних особливостей школярів.

При організації контролю за рівнем навчальних досягнень і компетенцій школярів планом передбачається охоплення всіх класів і предметів. До здійснення контрольно-аналітичних процедур залучаються психологічна служба, члени Ради навчального закладу, члени методичної ради, класні керівники; здійснюється самоаналіз результатів діяльності учителями за визначеними схемами. Результати обговорюються на нарадах при директорі, засіданнях методичних об’єднань, при проведенні індивідуальних співбесід із учителями; детально аналізуються на засіданнях педагогічної ради, де й приймаються відповідні рішення.

У процесі внутрішкільного контролю використовуються такі методи, як спостереження, бесіди, усний і письмовий контроль, вивчення передового педагогічного досвіду. Широко використовуються також соціологічні методи збору інформації: анкетування, опитування, інтерв'ювання. Вони дозволяють швидко отримати потрібну інформацію.

У практиці роботи виробилася традиція проводити експрес-оцінювання. Воно використовується при підготовці до педрад, батьківських днів. Творча група розробляє анкетування (опитування) за певною проблемою. Учителі отримують ці анкети й одночасно проводять діагностику в усіх класах (чи обраних відповідно до якоїсь цілі). Така інформація є оперативною, об'єктивною, гласною.

При здійсненні педагогічного аналізу реалізуються такі принципи:

-                     державної національної спрямованості;

-                     науковості (систематично підвищується науковий рівень при зборі й аналізі інформації);

-                     конструктивності (визначається мета, завдання, методи для досягнення прогнозованих результатів);

-                     ретроспективності (здійснюється глибокий аналіз попередніх даних з метою визначення динаміки досягнутих результатів);

-                     перспективності (передбачаються ближні та віддалені перспективи розвитку досліджуваного об'єкта; вносяться пропозиції, плануються наступні етапи діяльності);

-                     об'єктивності (встановлюється відповідність результатів аналізу й фактичного стану справ);

-                     єдності кількісного і якісного показників.

Ураховується навальні досягнення учнів з усіх предметів, аналізуються учнівський контингент, кадрові ресурси, дидактична забезпеченість. Виявляються чинники позитивних тенденцій і причини негативних явищ

Висновки за наслідками контрольно-аналітичної діяльності та педагогічного моніторингу враховуються при прийнятті управлінських рішень для стимулювання результативної роботи педагогів, забезпечення розвитку освітньої системи, орієнтованої на успішність кожного учасника навчально-виховного процесу. Внутрішкільний контроль у цілому дає позитивні результати, оскільки охоплює всі сторони педагогічного процесу, передбачає партнерство адміністрації та педагогів закладу, спрямовується на кінцевий результат.

Управління школою здійснюються на принципах демократизму, колегіальності, системності, гласності у відповідності до Статуту та чинних нормативно-правових актів.

Основними формами самоуправління в школі є конференція, Рада навчального закладу, батьківські комітети, педагогічна рада, загальні збори трудового колективу. Також діють адміністративна й методична ради, органи учнівського самоврядування. Пріоритетними завданнями системи управління є забезпечення взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, зовнішніх зв’язків; розвиток системи моніторингу, підтримання й утвердження позитивного іміджу школи.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є конференція учасників навчально-виховного процесу. Щорічно вона заслуховує публічні звіти керівника навчального закладу, голови ради школи, обирає Раду на наступний термін, визначає якість роботи та пріоритетні завдання діяльності.

На засіданнях Ради навчального закладу розглядаються питання оптимізації навчально-виховного процесу, створення безпечних і комфортних умов перебування дітей у школі, організації змістовного дозвілля, участі в акціях, проектах, програмах.

Батьківські комітети (класні та загальношкільний) здійснюють моніторингову та інформаційну діяльність, розглядають організаційні й фінансово-господарські питання.

Діяльність усіх зазначених органів самоврядування узгоджується з діяльністю адміністрації школи. Ведуться протоколи конференції та засідань.

Керівництво школою здійснюється за такими напрямами: організаційно-правова, планово-прогностична, контрольно-корегуюча діяльність.

Завданнями організаційно-правового вектора керівництва є приведення в дію управлінських рішень різних рівнів, утілення планів у життя. Стабільність і оперативність роботи забезпечується доцільним вибором форм і методів, термінів дій і виконавців, який здійснюється в ході проведення інструктивно-методичних заходів, виробничих нарад, нарад при директорі, а також шляхом видання розпоряджень і наказів. Планово-прогностична діяльність будується як управлінський цикл, початком якого є педагогічний аналіз роботи за попередній період та оцінка ефективності функціонування закладу. Планами різних рівнів передбачається певне проектування навчально-виховного процесу, визначення завдань і змісту діяльності. Із метою підтримання об’єкта управління в оптимальному стані, а також для досягнення якісно нового стану розвитку здійснюється регулювання. Корекційно-корегуюча діяльність має такі види: оперативна, тематична й підсумкова. Діагностика освітнього простору, надання своєчасної адресної допомоги учасникам навчально-виховного процесу, внесення коректив у роботу закладу забезпечили ефективність регулювання як функції керівництва.

До управління закладом залучаються вчителі й учні (збір та аналіз інформації), органи громадського самоврядування (обговорення актуальних і проблемних питань, прийняття рішень).

 

Висновки:

1. Система внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу є дієвою, забезпечує надходження об’єктивної інформації з питань організації НВП, дозволяє виявити та усунути недоліки у роботі педагогічних працівників, забезпечує розвиток закладу.

2. Управлінські технології адекватні, відповідають сучасним вимогам і конкретним умовам закладу, їх застосування є ефективним.

 

Рекомендації:

1. Розглянути питання розширення повноважень і підвищення рівня ініціативності батьківських комітетів, Ради навчального закладу, органів учнівського самоврядування.

 

Виховна система в школі охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочну діяльність, спілкування за межами школи, у соціумі, участь у соціальних проектах.

Зважаючи на те, що головним знаряддям суспільства у вихованні особистості є заклад освіти, школа працює над проблемою створення виховного та соціалізуючого простору, сприятливого для реалізації здібностей кожного учня. Головними завданнями є формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб та інтересів школярів; виховання дитини як громадянина країни, члена суспільства, сім’ї, життєво й соціально компетентної  особистості, здатної самостійно діяти в різних життєвих обставинах, залучення школярів до різноманітної особистісно й соціально значимої діяльності.

Модель виховної роботи являє собою систему стосунків і взаємних впливів, у центрі якої стоїть особистість школяра. На досягнення результату виховної роботи в школі працює:

педагогічний колектив школи: адміністрація, вчителі-предметники, класні керівники, вихователі ГПД, бібліотека, психологічна служба.

батьківська громада;

зацікавлені представники громадських організацій;

учнівський колектив.

Сучасний зміст виховання складає науково обґрунтовану систему загальнокультурних і національних цінностей, тому пріоритетними напрямками виховання обрано: громадянське, національно-патріотичне, превентивне, трудове, моральне, естетичне, фізичне, екологічне.

Протягом 2015-2016 навчального року було систематизовано методи національно-патріотичного виховання і досвід роботи представлено на обласній науково-практичній конференції.

Аналіз системи виховної діяльності за 2015-2016 навчальний рік свідчить про охоплення всіх вікових груп школярів класними та загальношкільними заходами, спрямованими на реалізацію всіх напрямів виховання.

 

 

Система заходів, спрямованих

на реалізацію всіх напрямів виховання

 

Категорія учнів

Кількість проведених виховних заходів

Національно-

патріотичне

Правове

Громадянське

Морально-етичне

Художньо-естетичне

Екологічне

Трудове

Здоровий спосіб життя

Превентивне

Робота з обдарованими

дітьми

Родинно-сімейне

Профорієнтаційне

1 - 4 класи

52

22

26

50

37

34

27

38

45

39

39

20

5 – 9 класи

37

30

19

33

28

24

16

39

40

29

24

23

10 – 11 класи

9

5

5

10

4

5

11

9

10

10

5

9

Загальношкільні заходи

27

11

4

4

6

3

11

5

5

4

8

2

 

 

У школі створюються організаційні умови, забезпечується методичне підґрунтя, оновлюється інформаційний простір, що підвищує ефективність виховної діяльності. Використовуються як традиційні, так і інноваційні виховні технології. Річне планування роботи школи доповнюється планами роботи класних керівників, практичного психолога, шкільного бібліотекаря, циклограмами діяльності з особливих питань.

Із метою оптимального поєднання виховних впливів під час класно-урочного навчання та позаурочної діяльності, залучення школярів до різних форм і напрямків виховання, охоплення максимальної кількості учасників навчально-виховного процесу в закладі діють 9 цільових проектів. Вони реалізують основні напрямки виховання, передбачають створення інформаційного простору для превентивного виховання, активну практичну діяльність школярів, узагальнення досвіду й формування виховних традицій закладу.

Кожен проект має мету, завдання, очікуваний результат, умови та шляхи його досягнення. Окреслені плани конкретних дій, що передбачають залучення різних категорій учнів та їхніх батьків, розробляється інструментарій для оцінки ефективності діяльності. Реалізація цільових проектів виховання забезпечує досягнення соціально значимих кінцевих результатів. Так, діяльність за проектом "Відродження" формує активну національно-громадянську позицію. На основі збору й систематизації народознавчого матеріалу учасники проекту популяризують обряди й традиції українців. Створюється скарбничка національно-патріотичних заходів, що презентуються до державних свят, знаменних історичних дат, подій. Результатом роботи проекту "Гармонія" є щорічний фестиваль "Школа має талант". Учасники проекту "Пам’ять" ведуть пошукову краєзнавчу роботу, оновлюють експозиції шкільного музею, організовують екскурсії для учнів, співпрацюють із Редакцією Книги Пам’яті України, створюють виставки, презентації, проекти. Шкільний історико-краєзнавчий музей є призером обласного огляду-конкурсу музеїв (2016 рік). У рамках проекту "Екосвіт" започатковано акцію "Калина єднання: Схід і Захід разом". Учасники проекту "Здорові діти – здорове суспільство" пропагують здоровий спосіб життя, у співпраці з клубом рукопашного бою "Беркут" проводять щорічні міжшкільні змагання "Нащадки козацької слави". Результат роботи проекту "Духовність" – видання збірника творчості. Із 2008 року видано 8 випусків "Навіяне дитинством", де опубліковано поетичні й прозові твори учнів, їхніх батьків, працівників і випускників школи.

Основними позитивними результатами роботи за модульно-проектною технологією стали: упровадження сучасних методів виховання, забезпечення тісного зв’язку навчальної і позаурочної діяльності, доцільний розподіл обов’язків між учителями, оновлення управління.

Із метою організації змістовного дозвілля школярів, залучення до різноманітної діяльності згідно зі здібностями й інтересами в школі організовано роботу гуртків. Працюють 13 гуртків різних напрямів: художньо-естетичного, оздоровчого, соціально-реабілітаційного, туристсько-краєзнавчого, дослідницько-експериментального. До участі залучаються діти різних вікових категорій, соціального та психолого-педагогічного статусу. Гуртковою роботою охоплено 42% учнів школи.

Учні школи залучаються до участі в міських і обласних творчих конкурсах, проектах, фестивалях. Кількість дипломантів і призерів названих заходів становить 10% від загальної кількості учнів школи.

Із метою сприяння процесу соціалізації учнів, розвитку їхньої громадської активності, виховання лідерських якостей та формування життєвої компетентності діє система учнівського самоврядування. Організовано роботу шкільного парламенту, який формується з числа делегатів від кожного класу, обраних зборами. Діють постійні "парламентські" комісії, напрями роботи яких відповідають цільовим проектам виховання.

 

Висновки:

1. Виховний простір школи організує діяльність, орієнтовану на самореалізацію та життєвий успіх кожної дитини.

2. Створені умови для задоволення потреб учнів  у різних формах позаурочної навчально-виховної  роботи.

 

Рекомендації

1. Посилити контроль за виконанням заходів, спрямованих на формування органів учнівського самоврядування та активізацію його діяльності.

 

Вивчення психологічного супроводу освітньо-виховного процесу в ЗОШ №8 показало, що робота практичного психолога в закладі ведеться на достатньому рівні. Практичний психолог закладуКазимиров А. В. – спеціаліст, стаж роботи психологом 1 рік 3 міс., працює над реалізацією проблемної теми: «Діагностично-корекційна робота практичного психолога в початковій школі».

Психологічний супровід навчально-виховного процесу здійснюється в закладі на основі Положення про психологічну службу системи освіти України та інших базових нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки. Систематично проводиться діагностична, консультативна та просвітницька діяльність, корекційно-розвивальна робота.

Кабінет практичного психолога оснащено дидактичним матеріалом для індивідуальної та групової корекційно-розвивальної роботи з учнями, простір для роботи із ними організовано доцільно, матеріали цікаві для учнів. На особливу увагу заслуговують матеріали для арт-терапевтичної роботи.  Література та методичні матеріали підібрані та систематизовані за основними напрямками роботи.

Особливим завданням психологічної служби ЗОШ № 8 єстворення комфортного середовища для учнів та педагогічного колективу. Практичним психологомвпроваджується навчальний курс для старшокласників «Кроки до порозуміння», успішно стартував курс для батьків «Позитивне батьківство», у своїй роботі з учнями початкової школи практичний психолог широко використовує конструктор LEGO як інноваційну технологію навчання й розвитку. Приділяється увага роботі з надання психосоціальної підтримки вчителям та учням, особливо важливим аспектом діяльності практичного психолога закладу є робота з дітьми-переселенцями та їхніми родинами.

У межах організаційно-методичного напрямку діяльності практичний психолог здійснює ведення необхідної щоденної та звітної документації відповідно до вимог.

 

Висновки:

1. У закладі створена система соціально-психологічного супроводу учнів.

 

Рекомендації:

1. Продовжити накопичувати психодіагностичний та корекційний інструментарій, поновлювати його з урахуванням сучасних вимог.

2. Підвищити рівень профілактично-консультативної роботи як серед учнів, так і серед їхніх батьків та вчителів закладу, спрямованої на розвиток комунікативної сфери, навичок подолання конфліктних ситуацій.

 

У школі дотримання правил техніки безпеки та охорони праці здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», «Про дорожній рух». З метою організації роботи по дотриманню техніки безпеки, правил охорони праці, пожежної безпеки видані накази директора школи. Директором забезпечено в закладі безпечні  і нешкідливі умови навчання, праці та виховання. Постійно проводяться планові навчання  працівників та учнів, які підтверджуються відповідними протоколами та реєструються у відповідних журналах. Наявні всі посадові інструкції працівників закладу, журнали реєстрації інструктажів і нещасних випадків

Питний режим, освітлення, температурний і повітряний режим у школі відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Вологе прибирання в класах, коридорах, спортивній залі проводиться в терміни згідно санітарно-гігієнічних вимог.

Забезпеченість школи партами, столами відповідає віковим особливостям школярів. Зовнішній вигляд учнівських меблів задовільний. Обладнання шкільних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Меблі в навчальних класах добираються та розташовуються відповідно до росту дітей та маркуються згідно шкали маркувань.

Приміщення шкільної їдальні та обладнання відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

Режим роботи школи погоджений з санітарною службою міста і відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Санітарна освіта школярів проводиться згідно з річним планом роботи школи, планів роботи класних керівників.

 

Висновки:     

Стан охорони праці  та безпеки життєдіяльності відповідає вимогам законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

 

Для успішної реалізації завдань освіти, підвищення конкурентоспроможності закладу, створення умов для соціалізації учнів використовується науковий, методичний, кадровий та інформаційно-технологічний потенціал соціокультурного простору міста й регіону, розвивається соціальне партнерство. Головними завданнями є: забезпечення системності й наступності навчання школярів, зв’язку педагогічної науки та практики, розширення та збагачення освітнього простору.

Із метою профорієнтації та забезпечення наступності навчання організовано співпрацю з дошкільними навчальними закладами, професійними ліцеями, вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації.

Розширення та збагачення освітнього простору організується через партнерство зі Слов'янським ЦДЮТ, СЮТ, плавальним басейном, міською бібліотекою, краєзнавчим музеєм, клубом рукопашного бою «Беркут». Напрямками співпраці є: участь у роботі гуртків, організація уроків та майстер-класів для учнів, участь у виставках, конкурсах, змаганнях, екскурсії.

Підтримуються наукові зв’язки з ДВНЗ «ДДПУ», Донбаською державною машинобудівною академією, Донецьким облІППО.

Основними напрямками співпраці є:

-          практика студентів;

-          підвищення кваліфікації вчителів;

-          науково-методична та експериментально-дослідницька робота;

-          культурно-просвітницька діяльність;

Важливою є співпраця з Міжнародними організаціями. Із 2015 року в школі створено осередок Міжнародної академії літератури і журналістики - асоційованого члена ЮНЕСКО. Членство в МАЛіЖі дає можливість обмінюватися досвідом творчої діяльності зі школами різних регіонів України, брати участь у літературно-художніх форумах, проводити зустрічі з письменниками й журналістами. 2016 року учні школи були учасниками Міжнародного фестивалю «Рекітське сузір’я» і Мосту Миру в рамках діяльності ГО МАЛіЖ.

Завдяки участі в Міжнародній програмі дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у школі реалізовано проект «Відновлення соціальних послуг і налагодження миру в Донецькій і Луганській областях». Оновлено матеріально-технічну базу, відремонтовані інженерні мережі, поліпшені санітарно-гігієнічні умови, умови безпечного та комфортного перебування дітей у закладі.

Школа співпрацює з засобами масової інформації міста та області, висвітлюються події шкільного життя, подається актуальна інформація, презентується позитивний досвід.

 

Висновки:

1. Співпраця із засобами масової інформації дає можливість висвітлювати діяльність школи, популяризувати творчі здобутки.

2. Соціальне партнерство забезпечує якість навчально-виховного процесу, фахове зростання педагогів, підтримання позитивного іміджу школи.

 

Виходячи з вищевикладеного:

1. Слов’янську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 8 Слов’янської міської ради Донецької області визнано атестованою.

2. Відзначити позитивний досвід роботи директора школи Дєлєскє С.В. з питання науково-видавничої діяльності.

3. Узагальнити матеріали перевірки та впорядкований пакет документів за наслідками атестаційної експертизи передати адміністрації школи.

4. Взяти на контроль виконання рекомендацій за наслідками атестаційної експертизи.

5. Методистам НМЦ надати конкретну допомогу адміністрації школи у розробці заходів з виконання рекомендацій атестаційної комісії.

6. Завідувачу НМЦ внести до плану роботи навчально-методичного центру питання щодо надання методичної допомоги школі в міжатестаційний період.

7. Директору Слов’янської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 8 Слов’янської міської ради Донецької області:

7.1.Проаналізувати підсумки атестації, рекомендації експертної комісії взяти до неухильного виконання.

7.1.До 01.03.2016 розробити заходи з ліквідації виявлених недоліків, обговорити їх на засіданні педагогічної ради.

7.2.Результати атестації школи враховувати при проведенні атестації педагогічних працівників.

7.3. До 01.09 кожного року до повного виконання рекомендацій інформувати відділ освіти Слов’янської міської ради про проведену роботу, починаючи з 01.09.2017.

 

Голова комісії:  ________________________________І.М. Рубльовський

            Члени комісії:                   

                                                         Хохлова Марина Володимирівна

Ігнатьєва Юлія Василівна

Овчинніков Володимир Олексійович

Чернікова Ірина Володимирівна

Ромашка Олена Олександрівна 

Шабанова Олена Федорівна

Мазанова Лідія Петрівна

Гончарова Олена Костянтинівна

Брикаліна Марина Вікторівна

Кузурман Вікторія Володимирівна

Монахова Олена Володимирівна

 

З висновком та рекомендаціями атестаційної експертизи ознайомлена:

 

Директор Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8

Слов’янської міської ради  Донецької області                  

 

 

 ____________    ____________________ С.В.Дєлєскє